DataObrazTytułTreśćKategorie
22 maja 2019
Jak skutecznie reprezentować interesy przedsiębiorców w UE?
Jak skutecznie reprezentować interesy przedsiębiorców w UE?
Zapraszamy do obejrzenia transmisji z debaty „Jak skutecznie reprezentować interesy przedsiębiorców w UE?”
Konferencje
21 maja 2019
Jak skutecznie reprezentować interesy przedsiębiorców w UE? - zaproszenie na debatę w Poznaniu
Jak skutecznie reprezentować interesy przedsiębiorców w UE? – zaproszenie na debatę w Poznaniu

22 maja br. odbędzie się dyskusja organizowana przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Prof. Zdzisława Krasnodębskiego, wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu nt. „Jak skutecznie reprezentować interesy przedsiębiorców w UE?”.

Wśród poruszanych tematów znajdą się:
– Unia Europejska – interesy europejskie czy narodowe?
– Prezentacja koncepcji centrum wsparcia ekspercko-infrastrukturalnego dla reprezentacji interesów polskiego biznesu w Brukseli
– Lobbing gospodarczy w UE oczyma polskich przedsiębiorstw

Zapraszamy 22 maja, godz. 11:00 do sali konferencyjnej Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego (ul. Mostowa 27A, Poznań).

Konferencje
20 maja 2019
Czwarte terenowe biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców otwarte w Gdańsku
Czwarte terenowe biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców otwarte w Gdańsku

20 maja br. w Gdańsku odbyło się oficjalne otwarcie oddziału Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jest to czwarte, po Krakowie, Poznaniu i Białymstoku, terenowe biuro do którego mogą zgłaszać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy ze swoimi problemami i sprawami toczonymi z organami administracji państwowej. W otwarciu biura w Gdańsku uczestniczył wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin.

Nowo otwarte biuro i jego pracownicy będą udzielali pomocy prawnej oraz mogą reprezentować przedsiębiorców w sprawach przewidzianych w ustawie o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Właściciele mikro, małych i średnich firm z województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego mogą zgłaszać się bezpośrednio do biura przy ul. Gomółki 2 w Gdańsku, mailowo: biuro@rzecznikmsp.gov.pl, lub telefonicznie: +58 350 21 70 lub 71 72. Pełnomocnikiem terenowym Rzecznika Oddziału w Gdańsku została Agnieszka Majewska – radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku.

 • Zależy nam na tym, aby przedsiębiorcy z północnych regionów Polski mogli swobodnie prowadzić swoją działalność. Właśnie w tym celu otworzyliśmy oddział Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, do którego mogą zgłaszać się właściciele firm, którzy mają sprawy toczone z organami administracji państwowej – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Instytucja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców została utworzona, aby chronić interesy mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz poprawić jakość otoczenia prawnego, w którym działają. Jako urząd Rzecznik jest niezależny od innych organów państwowych, może także występować o interpretacje przepisów oraz wyjaśnienia prawne, wnioskować o wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego względem urzędników naruszających zasady ustanowione Konstytucją Biznesu.

Gdański oddział jest czwartym, po Krakowie, Poznaniu i Białymstoku, biurem terenowym Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Po otwarciu wszystkich biur terenowych Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców właściciele firm z całej Polski mogą łatwo ubiegać się o wsparcie Rzecznika w swoich sprawach.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Sprawy regionalne
20 maja 2019
Rzecznik MŚP w dyskusji nt. funkcjonowania Konstytucji Biznesu w rok po jej uchwaleniu - Europejski Kongres Gospodarczy
Rzecznik MŚP w dyskusji nt. funkcjonowania Konstytucji Biznesu w rok po jej uchwaleniu – Europejski Kongres Gospodarczy

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wziął udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, gdzie wystąpił w dyskusji nt. funkcjonowania Konstytucji Biznesu w rok po jej chwaleniu.

Play Video
Konferencje
16 maja 2019
Zapis video V posiedzenia Rady Przedsiębiorców ws. dobrowolności składek ZUS
Zapis video V posiedzenia Rady Przedsiębiorców ws. dobrowolności składek ZUS

9 maja odbyło się otwarte posiedzenie Rady Przedsiębiorców, działającej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Podczas spotkania został omówiony temat dobrowolności składek ZUS w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z zapisem video tego wydarzenia.

Play Video
Rada Przedsiębiorców
14 maja 2019
Prezentacje i reportaż nt. dobrowolności ZUS w Polsce - V posiedzenie Rady Przedsiębiorców
Prezentacje i reportaż nt. dobrowolności ZUS w Polsce – V posiedzenie Rady Przedsiębiorców

Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z prezentacjami z V posiedzenia Rady Przedsiębiorców, podczas którego został poruszony temat dobrowolności składek ZUS w Polsce.

Zapraszamy również do obejrzenia reportażu o panu Andrzeju Kocie, mikroprzedsiębiorcy z Białej Podlaskiej, którego historia była jedną z inspiracji do podjęcia działań na rzecz wprowadzenia dobrowolnych ubezpieczeń społecznych.

Działalność edukacyjna, Rada Przedsiębiorców
13 maja 2019
Spółki z udziałem skarbu państwa wycofują się ze stosowania metody split payment
Spółki z udziałem skarbu państwa wycofują się ze stosowania metody split payment

Dzięki staraniom Jacka Cieplaka, Zastępcy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, kilka dużych spółek z udziałem skarbu państwa zaprzestało stosowania metody podzielonej płatności wobec mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Metoda split payment naraża małych dostawców na straty finansowe.

Polecamy artykuł Pulsu Biznesu „Split payment dzieli spółki skarbu”. (link poniżej)

Interwencje i wnioski
11 maja 2019
Przez ZUS po trzech zawałach o mało nie trafił pod most - reportaż o Andrzeju Kocie
Przez ZUS po trzech zawałach o mało nie trafił pod most – reportaż o Andrzeju Kocie

Zapraszamy do zapoznania się z reportażem o byłym przedsiębiorcy z Białej Podlaskiej – Andrzeju Kocie.

Play Video
Działalność edukacyjna
10 maja 2019
Publikacja sprawozdania finansowego - BILANSU za 2018 rok
Publikacja sprawozdania finansowego – BILANSU za 2018 rok

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
9 maja 2019
ZUS
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców proponuje wprowadzenie dobrowolności składek ZUS w Polsce

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców przedstawił założenia do projektu zmian w ustawach, których celem jest wprowadzenie do systemu ubezpieczeń społecznych dobrowolności podlegania ubezpieczeniom społecznym. Jest to długo wyczekiwana przez przedsiębiorców w Polsce zmiana.

Jedną z najpoważniejszych barier w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej jest wysokość składek społecznych, które muszą odprowadzić w każdym miesiącu właściciele mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Średnia składka społeczna w Polsce wynosi 1 316,97 PLN (w tym 342,32 PLN ubezpieczenia zdrowotnego) – przedsiębiorcy wielokrotnie zwracali uwagę, że jednakowa stawka dla wszystkich jest przeszkodą dla firm o niskich dochodach, a w skrajnych przypadkach może prowadzić do powstania straty finansowej.

Propozycja, którą przedstawił Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, ma na celu wprowadzenie do systemu ubezpieczeń społecznych dobrowolności podlegania ubezpieczeniom społecznym. Wybór dotyczyłby sytuacji, w której samozatrudniony miałby prawo zdecydować czy chce pozostać w systemie powszechnym i odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne do ZUS czy wybrać inną (np. rynkową) formę ubezpieczenia czy oszczędzania. Obowiązkowe dla przedsiębiorców pozostałoby jedynie ubezpieczenie zdrowotne.

– Obecny system jest niesprawiedliwy i nieefektywny, dlatego musi zostać zmieniony. W ramach przedstawionej propozycji zmian przedsiębiorcy w Polsce zyskają swobodę wyboru i będą mogli sami zdecydować o odpowiadającej im formie ubezpieczenia lub oszczędzania. Wierzę w mądrość i rozsądek właścicieli mikro-, małych i średnich firm i w to, że sami najlepiej zaplanują swoją przyszłość – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Proponowane zmiany dotyczyłyby wszystkich samozatrudnionych przedsiębiorców, czyli około 1,5 mln podmiotów. Z badań zrealizowanych przez Instytut IPC na zlecenie Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wynika, że według 2/3 badanych wysokość należnych składek na ubezpieczenia społeczne jest zbyt wysoka. Nieco ponad 45% badanych przedsiębiorców zadeklarowała chęć zrezygnowania z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, gdyby istniała taka możliwość. Z kolei 43% respondentów, nawet przy istnieniu takiej możliwości, nie skorzystałoby z niej.

– Jeżeli przyjąć, że 45% przedsiębiorców skorzystałoby z wprowadzonej dobrowolności do FUS w skali miesiąca wpłynęłoby 481 mln zł, a w skali roku 5,8 mld zł. Środki te pozostałyby w gestii przedsiębiorców i w zależności od ich decyzji mogłyby zostać przeznaczone na ubezpieczenia komercyjne, inwestycje, czy bieżącą konsumpcję. Warto także podkreślić, że brak opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wiązałby się z brakiem świadczeń z systemu powszechnego. Oznacza to, że w długim terminie wprowadzenie dobrowolności jest neutralne dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. – powiedział Antoni Kolek, Prezes Zarządu Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o.

– Liczymy na konstruktywną debatę rządu i przedsiębiorców na temat proponowanych zmian. Zniesienie ryczałtowego ZUS będzie stanowiło potężne ułatwienie dla przedsiębiorców w Polsce i wpłynie na komfort i stabilność prowadzenia działalności gospodarczej – podsumował Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Propozycje zmian ustaw
9 maja 2019
Transmisja z V posiedzenia Rady Przedsiębiorców
Transmisja z V posiedzenia Rady Przedsiębiorców
Zapraszamy do obejrzenia transmisji online z V posiedzenia Rady Przedsiębiorców
Rada Przedsiębiorców
8 maja 2019
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców otworzył oddział w Białymstoku
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców otworzył oddział w Białymstoku

7 maja br. w Białymstoku został otwarty oddział Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jest to trzecie, po Krakowie i Poznaniu, terenowe biuro do którego mogą zgłaszać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy ze swoimi problemami i sprawami toczonymi z organami administracji państwowej. W otwarciu biura w Białymstoku uczestniczył wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin.

Nowo otwarte biuro i jego pracownicy będą udzielali pomocy prawnej oraz mogą reprezentować przedsiębiorców w sprawach przewidzianych w ustawie o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Właściciele mikro, małych i średnich firm z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego mogą zgłaszać się bezpośrednio do biura przy ul. Ciepłej 1 w Białymstoku lub mailowo: biuro@rzecznikmsp.gov.pl. Pełnomocnikiem terenowym Rzecznika w Białymstoku został Szczepan Barszczewski.

 • Chciałbym zaprosić wszystkich przedsiębiorców z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego do zgłaszania się do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Będziemy walczyć o prawa właścicieli mikro-, małych i średnich firm oraz o przestrzeganie postanowień Konstytucji Biznesu – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Instytucja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców została utworzona, aby chronić interesy mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz poprawić jakość otoczenia prawnego, w którym działają. Jako urząd Rzecznik jest niezależny od innych organów państwowych, może także występować o interpretacje przepisów oraz wyjaśnienia prawne, wnioskować o wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego względem urzędników naruszających zasady ustanowione Konstytucją Biznesu.

Białostocki oddział jest trzecim, po Krakowie i Poznaniu, biurem terenowym Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. W najbliższym czasie Rzecznik otworzy również biuro w Gdańsku, dzięki czemu przedsiębiorcy z całej Polski będą mogli łatwo ubiegać się o wsparcie Rzecznika w swoich sprawach.

Sprawy regionalne
24 kwietnia 2019
V Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Przedsiębiorców 9 Maj 2019 [Rejestracja]
V Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Przedsiębiorców 9 Maj 2019 [Rejestracja]
Mali i średni przedsiębiorcy wskazują, że jedną z najpoważniejszych barier w prowadzeniu działalności gospodarczej jest zryczałtowany ZUS. W Niemczech, kraju o najsilniejszej gospodarce w Europie, obowiązuje system dobrowolnych ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców, który mógłby być także zastosowany w Polsce. Tematem posiedzenia Rady Przedsiębiorców będzie właśnie postulat dobrowolności ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców prowadzących firmy w formie działalności gospodarczej. Posiedzenie odbędzie się dnia 9 maja 2019 r. o godz. 11:30 w Sali pod Kopułą w budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

Ze względu na ograniczenia w dostępie do budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, przedsiębiorców chętnych do udziału w posiedzeniu prosimy o rejestrację: link na dole strony.

Szczegółowa agenda posiedzenia zostanie rozesłana do zarejestrowanych uczestników w terminie późniejszym.
Rada Przedsiębiorców
24 kwietnia 2019
Drugie terenowe biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców otwarte w Poznaniu
Drugie terenowe biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców otwarte w Poznaniu

24 kwietnia br. w Poznaniu odbyło się oficjalne otwarcie oddziału Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jest to drugie, po Krakowie, terenowe biuro do którego mogą zgłaszać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy ze swoimi problemami i sprawami toczonymi z organami administracji państwowej. W otwarciu biura w Poznaniu uczestniczył wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin.

Nowo otwarte biuro i jego pracownicy będą udzielali pomocy prawnej oraz mogą reprezentować przedsiębiorców w sprawach przewidzianych w ustawie o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Właściciele mikro, małych i średnich firm z województw dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego mogą zgłaszać się bezpośrednio do biura przy ul. Wielkiej 20 w Poznaniu, mailowo: biuro@rzecznikmsp.gov.pl, lub telefonicznie: 726 726 830. Pełnomocnikiem terenowym Rzecznika Oddziału w Poznaniu została Izabela Hasińska – doktor nauk prawnych i wykładowca akademicki.

 • W zachodnich województwach Polski jest bogata tradycja przedsiębiorczości, tutejsi właściciele firm wyróżniają się aktywnością, innowacyjnymi pomysłami i kreatywnością, co ma realne przełożenie na przykład na dynamikę PKB w Wielkopolsce. Jako Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, chcemy wspierać właścicieli tych biznesów w ich ewentualnych problemach. Powinna się do nas zgłosić każda firma, która wpadnie w kłopoty w wyniku, na przykład, błędnych decyzji urzędniczych lub niejasnych przepisów. Będziemy walczyć o każdego przedsiębiorcę – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Instytucja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców została utworzona, aby chronić interesy mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz poprawić jakość otoczenia prawnego, w którym działają. Jako urząd Rzecznik jest niezależny od innych organów państwowych, może także występować o interpretacje przepisów oraz wyjaśnienia prawne, wnioskować o wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego względem urzędników naruszających zasady ustanowione Konstytucją Biznesu.

Poznański oddział jest drugim, po Krakowie, biurem terenowym Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. W najbliższym czasie Rzecznik otworzy również biura w Białymstoku oraz Gdańsku, dzięki czemu przedsiębiorcy z całej Polski będą mogli łatwo ubiegać się o wsparcie Rzecznika w swoich sprawach.

Sprawy regionalne
19 kwietnia 2019
ZUS
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców składa wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec urzędników odpowiedzialnych za wszczynanie nieuzasadnionego postępowania karnego skarbowego

W związku ze zgłoszeniami przedsiębiorców kierowanymi do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz wystąpił o rozpoczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec urzędników Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu, odpowiedzialnych za wszczynanie nieuzasadnionego postępowania karnego skarbowego w celu zawieszania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Zawieszanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tuż przed jego wygaśnięciem, jest praktyką wciąż stosowaną przez niektórych urzędników w Polsce. Ma ona na celu przedłużenie możliwości prowadzenia kontroli podatkowej lub celno-skarbowej. Dzięki temu organ podatkowy lub celno-skarbowy ma możliwość wydania decyzji nawet po okresie, w którym zobowiązania podatkowe powinny się przedawnić. Ministerstwo Finansów, aby ograniczyć podobne sytuacje w przeszłości, wystosowało do urzędników specjalne zalecenia, których powinni przestrzegać. Dodatkowo, ta kwestia została również rozwiązana w przygotowanym przez Ministerstwo projekcie nowej ordynacji podatkowej. Pomimo otrzymania precyzyjnych wytycznych oraz wiedzy o projektowanych nowych przepisach – wciąż zdarzają się przypadki urzędników, którzy dokonują interpretacji według własnego uznania.

– Za pośrednictwem Rady Przedsiębiorców i bezpośrednio do Biura Rzecznika spływają informacje o urzędnikach, którzy wciąż nie stosują się do wytycznych Ministerstwa Finansów – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. – Taka praktyka stoi w sprzeczności z ideą Konstytucji Biznesu, której powinni przestrzegać.

W przypadku przedsiębiorcy z Wrocławia od 2014 roku toczyło się postępowanie podatkowe w sprawie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do sierpnia 2013 roku. To postępowanie nie zostało rozstrzygnięte do dnia dzisiejszego, a jego przedawnienie nastąpiłoby wraz z końcem 2018 r. W dniu 23 listopada 2018 roku Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu wszczął postępowanie przygotowawcze, czego skutkiem było zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego Spółki.

– Wszczęcie postępowania jeszcze przed wydaniem decyzji przez organ I instancji oznacza, że organ, który wszczął to postępowanie kierował się jednoznacznie chęcią zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Takie praktyki nadwyrężają zaufanie przedsiębiorców do urzędów i wpływają negatywnie na swobodę prowadzenia działalności gospodarczej – powiedział Jacek Cieplak, Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Interwencje i wnioski
18 kwietnia 2019
Materiały z IV posiedzenia Rady Przedsiębiorców są dostępne do pobrania
Materiały z IV posiedzenia Rady Przedsiębiorców są dostępne do pobrania

10 kwietnia 2019 roku odbyło się IV Zwyczajne Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. To posiedzenie Rady było otwarte dla wszystkich właścicieli mikro, małych i średnich firm – dzięki temu każdy przedsiębiorca mógł skorzystać m.in. ze szkolenia ZUS nt. uprawnienia do kontroli zwolnień.

Wśród referowanych tematów znalazła się kwestia stosowania zasad Prawa przedsiębiorców przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Problematyka została przedstawiona przez dr. Radosława Bulejaka z Business Centre Club, który wraz z Zespołem ds. Ordynacji Podatkowej, działającym przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, opracował wykaz najbardziej uciążliwych dla przedsiębiorców praktyk. Do poruszonych zagadnień odnieśli się przedstawiciele Ministerstwa Finansów.

Fundacja Firmy Rodzinne przybliżyła europejski program wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców „Early Warning Europe”. Uczestnicy posiedzenia Rady Przedsiębiorców zapoznali się również szczegółowo z działaniem i obsługą portalu biznes.gov.pl, o którym opowiedział przedstawiciel Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Dodatkowo PARP zaprezentowała ofertę z funduszy UE w latach 2014 – 2020.

Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z prezentacjami oraz materiałami video z IV posiedzenia Rady Przedsiębiorców.

 

Działalność edukacyjna
18 kwietnia 2019
Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo Rzecznika MŚP ws. objaśnienia prawnego w odniesieniu do zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych
Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo Rzecznika MŚP ws. objaśnienia prawnego w odniesieniu do zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią Ministerstwa Zdrowia na pismo Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zawierające wniosek o wydanie objaśnienia prawnego
dotyczącego możliwości i zakresu stosowania ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne w odniesieniu do zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydanych przed wejściem w życie tejże ustawy.

Objaśnienia prawne
12 kwietnia 2019
Dyskusja przedsiębiorcy
Zespół Roboczy ds. Abolicji ZUS przedstawia propozycję projektu ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek

Zespół Roboczy ds. Abolicji ZUS, działający w ramach Rady Przedsiębiorców – organu doradczego i opiniodawczego Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – przygotował propozycję projektu ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalności gospodarczą.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się z prośbą do Elżbiety Rafalskiej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oraz Jadwigi Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu ponowne umożliwienie umorzenia należności powstałych z tytułu niepłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność, w tym również powstałych po 28 lutego 2009 roku. Do prośby została załączona propozycja projektu ustawy, przygotowana przez Zespół Roboczy ds. Abolicji, działający przy Radzie Przedsiębiorców.

Wcześniejsza ustawa z 9 listopada 2012 roku umożliwiała umorzenie należności powstałych z tytułu niepłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność. W efekcie niejednoznacznych przepisów oraz zmieniającej się ich wykładni, pomimo działań przedsiębiorców w dobrej wierze, ZUS stwierdzał  posiadanie przez nich zaległości z tytułu niepłaconych składek, nierzadko za długie okresy wstecz. Egzekucja takich należności prowadziła m.in. do likwidacji przedsiębiorstw. Ustawa z 2012 roku umożliwiła umorzenie tych zaległości, ale nie rozwiązała wszystkich problemów.

Przedsiębiorcy, wśród przeszkód uniemożliwiających wówczas skorzystanie z abolicji, wymienili między innymi wymóg nieposiadania bieżącego, niepodlegającego umorzeniu zadłużenia z tytułu nieopłaconych składek. Dodatkowo ramy czasowe określone ustawą z 2012 roku okazały się zbyt wąskie – uwzględniały one zaległości powstałe między 1 stycznia 1999 roku a 28 lutego 2009 roku. Po omawianym okresie przedsiębiorcy skarżyli się na zjawisko stwierdzania przez ZUS bezskuteczności faktu zatrudniania się osób prowadzących w Polsce działalność gospodarczą, jako pracowników w krajach Unii Europejskiej. W efekcie przedsiębiorcy musieli opłacić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, również z mocą wsteczną, za cały okres zatrudnienia za granicą.

Przepisy przedstawione w propozycji projektu, przygotowanego przez Zespół Roboczy ds. Abolicji, są jedną z możliwości naprawienia błędów powstałych w wyniku ustawy z 2012 roku oraz dalszych trudności na jakie natrafili przedsiębiorcy.

Wnioski do organów państwowych
4 kwietnia 2019
Split payment
Po rekomendacji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – Polska Grupa Górnicza rezygnuje ze stosowania podzielonej płatności dla najmniejszych firm

W piśmie skierowanym do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. zadeklarowała, że od marca zrezygnuje ze stosowania podzielonej płatności przy zamówieniach do kwoty 20 000 zł. Tym samym PGG dołączyła do największych spółek z udziałem Skarbu Państwa, które zmieniły swoje podejście do metody podzielonej płatności.

Metoda podzielonej płatności (MPP) jest dobrowolna, ale powszechnie stosowana wśród spółek z udziałem Skarbu Państwa. Polega ona na tym, że kwota netto trafia na zwykły rachunek, a część odpowiadająca VAT zostaje przelana na konto VAT. Możliwości dysponowania pieniędzmi z kont VAT są ograniczone. Taka forma płatności stanowi duże obciążenie dla najmniejszych przedsiębiorców. Negatywnie wpływa na zarządzanie przez nie płynnością finansową.

12 lutego br. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skierował apel do największych spółek z udziałem Skarbu Państwa o wprowadzenie odstępstw od stosowania metody podzielonej płatności dla najmniejszych firm. W odpowiedzi na rekomendację Rzecznika odpowiednie zmiany wprowadziła Grupa Lotos S.A. oraz Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. Dodatkowo, cztery kolejne spółki potwierdziły, że już teraz kierują się odpowiednimi procedurami w tym zakresie. Są to: Enea S.A., Grupa Azoty S.A., PKP Cargo S.A. oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

– Zadeklarowane przez spółki z udziałem Skarbu Państwa zmiany w zakresie metody podzielonej płatności zredukują obciążenie dla najmniejszych przedsiębiorców i ułatwią im skuteczne zarządzanie płynnością finansową. To dobra wiadomość dla wszystkich partnerów tych spółek  – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Interwencje i wnioski
4 kwietnia 2019
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skutecznie interweniuje w trzech sprawach broniąc praw przedsiębiorców

Dzięki zaangażowaniu i interwencjom Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wydano ważne rozstrzygnięcia, które mogą okazać się istotne dla działalności sektora MŚP w Polsce.

Szczegółowy opis spraw:

 

W marcu 2019 r. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców trzykrotnie skutecznie interweniował w sprawach z wniosków złożonych przez przedsiębiorców. W efekcie wydane zostały dwa wyroki przez Wojewódzkie Sądy Administracyjne oraz jedna decyzja przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, które mają pozytywny wpływ na pewność prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i stoją w zgodzie z zapisami Konstytucji Biznesu.

– Jako Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców stoję na straży praw mikro, małych i średnich przedsiębiorców i dbam o wprowadzanie w życie zapisów Konstytucji Biznesu. Docierają do mnie również wnioski od właścicieli małych firm, którzy prowadzą sprawy, w których stroną jest urząd, samorząd lub instytucja państwowa. Jeżeli, podczas sprawdzania wniosku, stwierdzimy naruszenie prawa: wówczas podejmujemy odpowiednie czynności – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

– Wspieranie przedsiębiorców na etapie postępowań administracyjnych, a w razie potrzeby także wnoszenie skargi do sądu administracyjnego, jest jedną z kompetencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Możemy również angażować się w pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a administracją. Te wszystkie sprawy prowadzą nasi prawnicy z Wydziału Interwencyjno – Procesowego, dysponujący wiedzą z zakresu prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych – powiedział Jacek Cieplak, Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego

W sprawie podatnika, rozpatrywanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców dotyczyło podmiotu, któremu zgodnie z decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego, nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, ze względu na błędne oznaczenie towarów na fakturach. Decyzja została wydana, pomimo że w toku postępowania podatkowego (przed wydaniem decyzji) podatnik przedstawił wszelkie niezbędne wyjaśnienia, dokumenty źródłowe potwierdzające dokonanie transakcji oraz szczegółowe cechy towarów będących ich przedmiotem.

Na skutek wniesionego przez przedsiębiorcę odwołania Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego. Podatnik od ww. decyzji wywiódł skargę, a Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej stwierdzając, że Podatnik nie mógł zostać pozbawiony prawa do odliczenia VAT. Naczelnik Urzędu Skarbowego wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uchylił w całości zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny ponownie rozpoznając sprawę skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne o to czy zasady: neutralności podatkowej i proporcjonalności, nie stoją na przeszkodzie takiej praktyce krajowej, która odmawia prawa do odliczenia VAT z faktur, na których widnieje błędny rodzaj towaru, pomimo że w toku postępowania podatkowego podatnik przedstawił wszelkie niezbędne wyjaśnienia oraz dokumenty.

W uzasadnieniu wydanego orzeczenia TSUE w pierwszej kolejności podkreślił, że prawo do odliczenia jest fundamentalnym prawem podatnika VAT i jedną z najważniejszych zasad wspólnego systemu VAT w Unii Europejskiej. TSUE podkreślił, że jakkolwiek na podatniku, spoczywa ciężar udowodnienia spełnienia przesłanek (materialnych i formalnych) uprawniających go do skorzystania z prawa do odliczenia VAT, to jednak organy podatkowe nie mogą ograniczyć się tylko do zbadania samej treści faktury, ale muszą również uwzględnić dodatkowe informacje przedstawione przez podatnika.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców w złożonym stanowisku wywiódł, że podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, a wyrok TSUE znajduje zastosowanie do obydwu grup faktur, objętych decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego. WSA wyrokiem z dnia 28 marca 2019 roku uchylił decyzję organu drugiej instancji i poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji, a w ustnym uzasadnieniu podzielił argumentację Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz podatnika. Orzeczenie jest nieprawomocne.

– Prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego jest podstawową cechą podatku od wartości dodanej, odróżniającą go od innych podatków obrotowych. Prawo to jest także kluczowe dla zachowania zasady neutralności podatku VAT. Kwestionowanie przez organy możliwości obniżenia podatku należnego od sprzedaży towarów i usług o podatek naliczony powinno być wyjątkiem od reguły, a nie zasadą. W omawianej sprawie bezspornym było to, że przedsiębiorca transakcji dokonał, dostarczył bowiem na tą okoliczność szeregu dowodów, wykazał także co faktycznie było przedmiotem transakcji. Jedynym uchybieniem przedsiębiorcy było wadliwe oznaczenie towaru na fakturach. Pomimo tego, że nie nastąpiło żadne uszczuplenie należności podatkowych przez przedsiębiorcę, a dokonane transakcje zostały udokumentowane w sposób wiarygodny, organy podatkowe odmówiły  przedsiębiorcy prawa do odliczenia podatku naliczonego. Tymczasem orzecznictwo TSUE od dawna podkreśla wagę zasady neutralności podatku VAT i w tym kontekście nakazuje oceniać błędy formalne związane z fakturami z rozwagą – podsumowuje dr Anna Zaręba-Faracik, Dyrektor Wydziału Interwencyjno – Procesowego w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Obrona przedsiębiorców przed arbitralnym i bezprawnym działaniem aparatu państwowego

W wyniku kontroli przewozu drogowego oleju napędowego grzewczego funkcjonariusze Urzędu Celno-Skarbowego ustalili, że w zgłoszeniu przewozu towaru przewoźnik nie uzupełnił danych dotyczących numeru zezwolenia drogowego. Kierowca okazał stosowny wypis z zaświadczenia na przewozy drogowe ze wskazanym tam numerem zezwolenia, ale numer ten nie był odnotowany w zgłoszeniu w systemie SENT. Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego nałożył na przewoźnika karę pieniężną w kwocie 5 000 zł za niewykonanie obowiązku uzupełnienia w rejestrze zgłoszeń systemu monitorowania drogowego o dane wymagane przepisami prawa. Przewoźnik wniósł odwołanie od tej decyzji.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wstąpił do toczącego się postępowania. W ocenie Rzecznika organ naruszył przepisy art. 22 ust. 2 w zw. z ust. 3 ustawy o systemie monitorowania w zw. z art. 121 § 1, art. 122, art. 124, art. 191 oraz art. 210 § 1 pkt 6 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa poprzez nieodstąpienie od wymierzenia kary w sytuacji w której okoliczności faktyczne (tj. dokonywanie legalnego przewozu, który został właściwie zgłoszony oraz brak uszczuplenia należności Skarbu Państwa) towarzyszące nieuzupełnieniu przez przewoźnika zgłoszenia przewozu towaru, czyniły odstąpienie od wymierzenia kary koniecznym.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej uchylił w całości decyzję Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego i odstąpił od nałożenia na przewoźnika kary pieniężnej. W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia wskazał, iż podziela stanowisko Rzecznika, że zaistniała w niniejszej sprawie sytuacja, rozpatrywana przez pryzmat zasady sprawiedliwości społecznej, nie przemawia za nałożeniem kary.

– Rzecznik Małych i Średnich przedsiębiorców to instytucja powołana do obrony przedsiębiorców przed arbitralnym i bezprawnym działaniem aparatu państwowego. Stanowisko Rzecznika w niniejszej sprawie od początku było jasne – nie godzimy się na traktowanie uczciwych przedsiębiorców jak przestępców – podsumowuje dr Anna Zaręba-Faracik, Dyrektor Wydziału Interwencyjno – Procesowego w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – wskazując, że czas zacząć doceniać przedsiębiorców za ich działania i przestać karać w sytuacjach, gdy ich intencje są uczciwe, a jedynie pewne oczywiste omyłki związane z nałożoną na nich biurokracją stanowią przyczynę uchybień, przy jednoczesnym braku uszczuplenia majątku Skarbu Państwa.

Obowiązek konsekwentnego działania organów podatkowych

Przedsiębiorca z branży gastronomicznej wystąpił do Dyrektora Izby Skarbowej o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług w zakresie uznania za dostawę towarów sprzedaży gotowych posiłków i dań oraz ustalenia właściwej stawki podatku VAT dla niniejszej sprzedaży. Dyrektor Izby Skarbowej ustalił, że sprzedaż towarów z przeznaczeniem do konsumpcji w lokalu, na wynos lub wraz z dowozem do klienta stanowi dostawę towarów dla celów podatku VAT i podlega opodatkowaniu 5% stawką.

W oparciu o uzyskaną pozytywną interpretację Przedsiębiorca złożył do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od towarów i usług. Po rozpatrzeniu wniosku ww. Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał złożone korekty deklaracji za prawidłowe, dokonując tzw. „bezdecyzyjnego zwrotu nadpłaty podatku”.

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej wszczął postępowanie kontrolne w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres objęty wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Po przeprowadzeniu postępowania Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej decyzją stwierdził, że posiłki sprzedawane przez Przedsiębiorcę, w związku  z tym, iż przeznaczone są do bezpośredniej konsumpcji, nie mogą korzystać ze 5% stawki podatku VAT. W ocenie Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej Przedsiębiorca świadczył usługi związane z wyżywieniem, które opodatkowane są według 8% stawki podatku VAT.

Przedsiębiorca wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i zwrócił się do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z prośbą o interwencję w sprawie. W ocenie Rzecznika w toku prowadzonego postępowania podatkowego doszło do naruszenia zasady zaufania do Organów podatkowych, gdyż Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej zakwestionował ustalenia Naczelnika Urzędu Skarbowego. W skierowanym piśmie Rzecznik wskazał na naruszenie przez Organy podatkowe m. in.  art. 2 i 7 Konstytucji w zw. z art. 75 § 4 i art. 75 § 5 oraz 21 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, poprzez wydanie decyzji pozostającej w sprzeczności z rozstrzygnięciem Naczelnika Urzędu Skarbowego.

W ustnym uzasadnieniu wydanego wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że podziela argumentację Rzecznika. W ocenie Sądu – Organ podatkowy dokonując kompleksowego określenia zobowiązania podatkowego, zakwestionował prawidłowość rozstrzygnięcia w zakresie objętym wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku. Według Sądu  w takiej sytuacji winien najpierw dokonać wzruszenia decyzji w oparciu o nadzwyczajne tryby tj. wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji, gdyż decyzja o zwrocie nadpłaty wiąże Organ, a tym samym nie może być wydawana niejako na próbę. W efekcie czego ww. Sąd uchylił zaskarżoną decyzję i przekazał do ponownego rozpoznania. Wyrok nie jest prawomocny.

– Wyrok, jeśli się uprawomocni lub utrzyma się przed NSA, może mieć przełomowe znaczenie dla wielu przedsiębiorców. Orzeczenie to bowiem narzuca organom podatkowym konieczność działania w sposób konsekwentny. Nie może być tak, że przedsiębiorca wnioskujący o zwrot nadpłaty podatku VAT i otrzymujący ją (bez wydanie decyzji, ale w drodze czynności materialno-technicznej) przez kilka lat żyje w niepewności, czy kontrola nie zostanie wobec niego wszczęta i nie będzie musiał pewnych kwot zwrócić. Organ podatkowy powinien wiedzieć kiedy może dokonać zwrotu, a kiedy nie ma ku temu przesłanek. Zwrot nadpłaty podatku VAT bez wydawania decyzji możliwy jest w gruncie rzeczy tylko wtedy gdy prawidłowość skorygowanego zeznania (deklaracji) nie budzi wątpliwości organu podatkowego.  Jeśli organ dokonuje zwrotu, to przedsiębiorca powinien móc działać w zaufaniu do państwa, że takie rozstrzygnięcie, choć literalnie bez wydania decyzji, jest prawidłowe i nie niesie za sobą negatywnych konsekwencji prawnych. Orzeczenie WSA wydane jest w duchu Konstytucji Biznesu, która stanowi podstawę do szeroko zakrojonych zmian m.in. w obrębie postępowań podatkowych – podsumowuje dr Anna Zaręba-Faracik, Dyrektor Wydziału Interwencyjno – Procesowego w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Interwencje i wnioski
1 kwietnia 2019
Posiedzenie Rady Przedsiębiorców otwarte dla wszystkich – przedsiębiorcy skorzystają ze szkolenia prowadzonego przez ZUS
Posiedzenie Rady Przedsiębiorców otwarte dla wszystkich – przedsiębiorcy skorzystają ze szkolenia prowadzonego przez ZUS
Najbliższe posiedzenie Rady Przedsiębiorców, działającej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, będzie otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców. W agendzie przewidziano między innymi warsztat prowadzony przez ekspertów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na 10 kwietnia 2019 roku zaplanowano kolejne posiedzenie Rady Przedsiębiorców. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11:30 w Sali pod Kopułą w budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie. To posiedzenie Rady Przedsiębiorców będzie otwarte dla wszystkich właścicieli mikro, małych i średnich firm, którzy wcześniej zarejestrują się na stronie internetowej: https://nowa.rzecznikmsp.gov.pl/index.php/rejestracja-na-rade-przedsiebiorcow/. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z edukacyjnego szkolenia prowadzonego przez ekspertów ZUS na temat kontroli zwolnień lekarskich przez małych i średnich przedsiębiorców. Właściciele firm dowiedzą się więcej o przysługującym im uprawnieniu kontrolowania prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników. Jest to temat istotny z uwagi na wysoki poziom absencji chorobowej pracowników, finansowanej ze środków pracodawców – w 2018 roku ponieśli oni 37,5% kosztów zwolnień lekarskich. Jednocześnie tendencja jest rosnąca, ponieważ pracodawcy sfinansowali wynagrodzenia chorobowe w kwocie o 600 milionów złotych wyższej niż w 2017 roku. W związku z tym przedsiębiorcy powinni być zainteresowani ujawnianiem przypadków nieuzasadnionej absencji, a z warsztatu prowadzonego przez ekspertów ZUS, dowiedzą się jak mogą tego skutecznie dokonać. – Dzięki otwarciu Rady Przedsiębiorców na wszystkich zainteresowanych możemy skuteczniej edukować właścicieli mikro, małych i średnich firm. Temat omawiany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych był już przedmiotem objaśnienia prawnego, wydanego po moim wniosku, a teraz kontynuujemy akcję informacyjną poprzez dalsze pogłębianie wiedzy przedsiębiorców – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Uczestnicy posiedzenia Rady Przedsiębiorców będą mieli okazję zapoznać się również szczegółowo z działaniem i obsługą portalu biznes.gov.pl, o którym opowiedzą przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Z kolei dr Radosław Bulejak z Business Centre Club poruszy temat stosowania zasad Prawa przedsiębiorców przez organy Krajowej Administracji Skarbowej, a Fundacja Firmy Rodzinne przybliży europejski program wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców „Early Warning Europe”.   Szczegółowa tematyka posiedzenia Rady Przedsiębiorców 10 kwietnia 2019 r.:
 1. Praktyka stosowania zasad Prawa przedsiębiorców przez organy Krajowej Administracji Skarbowej – dr Radosław Bulejak, Business Centre Club, Zespół ds. Ordynacji Podatkowej
 2. Prezentacja portalu biznes.gov.pl – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 3. Prezentacja PARP
 4. Europejski program wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców Early Warning Europe – Fundacja Firmy Rodzinne
 5. Warsztat nt. kontroli zwolnień lekarskich przez małych i średnich przedsiębiorców – ZUS
Rada Przedsiębiorców
29 marca 2019
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zaprasza na otwarte posiedzenie Rady Przedsiębiorców
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zaprasza na otwarte posiedzenie Rady Przedsiębiorców

Posiedzenie odbędzie się dnia 10 kwietnia 2019 r. o godz. 11:30 w Sali pod Kopułą w budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

Tematyka posiedzenia:

 • Praktyka stosowania zasad Prawa przedsiębiorców przez organy Krajowej Administracji Skarbowej – dr Radosław Bulejak, Business Centre Club, Zespół ds Ordynacji Podatkowej
 • Prezentacja portalu biznes.gov.pl – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • Prezentacja PARP
 • Europejski program wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców Early Warning Europe – Fundacja Firmy Rodzinne
 • Warsztat nt. kontroli zwolnień lekarskich przez małych i średnich przedsiębiorców – ZUS
Rada Przedsiębiorców
28 marca 2019
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwraca się z prośbą o odstąpienie od nakładania kar w przypadku opóźnień w sporządzaniu, podpisywaniu oraz składaniu e-sprawozdań finansowych
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwraca się z prośbą o odstąpienie od nakładania kar w przypadku opóźnień w sporządzaniu, podpisywaniu oraz składaniu e-sprawozdań finansowych
[real3dflipbook id=”2″]Adam Abramowicz skierował pismo do Minister Finansów i Ministra Sprawiedliwości, w którym porusza problem nowej infrastruktury teleinformatycznej do sporządzania, podpisywania oraz składania e-sprawozdań przez przedsiębiorców oraz potrzebę przeprowadzenia odpowiedniej akcji informacyjnej. W 2019 roku przedsiębiorcy w Polsce po raz pierwszy podpisują elektronicznie sprawozdania finansowe. W związku z tym do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców spływają informacje od przedsiębiorców, że to rozwiązanie wciąż wymaga przybliżenia zasad w zakresie stosowania nowych narzędzi. Wsłuchując się w głos mikro, małych i średnich przedsiębiorców, Adam Abramowicz skierował pismo do Teresy Czerwińskiej, Minister Finansów, i Zbigniewa Ziobro, Ministra Sprawiedliwości. W swoim liście Rzecznik zwrócił się z prośbą o rozważenie odstąpienia od nakładania kar na przedsiębiorców, którzy ewentualnie spóźnią się z realizacją obowiązków w zakresie e-sprawozdań finansowych. Adam Abramowicz zaapelował również o przeprowadzenie akcji informacyjnej na temat zbliżającego się terminu sporządzania sprawozdań finansowych, sposobu ich podpisywania oraz miejsca udostępnienia narzędzi umożliwiających nieodpłatne składanie e-sprawozdań finansowych. – E-sprawozdania finansowe stanowią nowość dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Kontaktują się ze mną właściciele firm, którzy nie mają pewności jak stosować nowe przepisy i z których narzędzi korzystać. W związku z tym zwróciłem się z prośbą do właściwych ministerstw o rozważenie odstąpienia od nakładania kar i przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji informacyjnej – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. [vc_btn title=” Pismo Rzecznika MŚP do Minister Finansów i Ministra Sprawiedliwości ws. e-sprawozdań finansowych” style=”outline” shape=”square” color=”danger” size=”lg” align=”left” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” button_block=”true” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Frzecznikmsp.gov.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2FPismo-Rzecznika-M%C5%9AP-do-Minister-Finans%C3%B3w-i-Ministra-Sprawiedliwo%C5%9Bci.pdf|title:%09Pismo%20Rzecznika%20M%C5%9AP%20do%20Minister%20Finans%C3%B3w%20i%20Ministra%20Sprawiedliwo%C5%9Bci%20ws.%20e-sprawozda%C5%84%20finansowych|target:%20_blank|rel:nofollow”] [vc_btn title=” Odpowiedź Ministerstwa Finansów” style=”outline” shape=”square” color=”danger” size=”lg” align=”left” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” button_block=”true” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Frzecznikmsp.gov.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2FOdpowied%C5%BA-MF.pdf|title:Odpowied%C5%BA%20MF|target:%20_blank|rel:nofollow”]
Interwencje i wnioski
26 marca 2019
Nieuzasadnione postępowanie karne skarbowe
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców broni przedsiębiorców przed praktyką zawieszania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego poprzez wszczynanie nieuzasadnionego postępowania karnego skarbowego

W związku ze zgłoszeniami przedsiębiorców kierowanymi do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz wystąpił o rozpoczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec urzędników Urzędów Skarbowych w Cieszynie i Sosnowcu, odpowiedzialnych za wszczynanie nieuzasadnionego postępowania karnego skarbowego w celu zawieszania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Zawieszanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tuż przed jego wygaśnięciem, jest praktyką wciąż stosowaną przez niektórych urzędników w Polsce. Ma ona na celu przedłużenie możliwości prowadzenia kontroli podatkowej lub celno-skarbowej. Dzięki temu organ podatkowy lub celno-skarbowy ma możliwość wydania decyzji nawet po okresie, w którym zobowiązania podatkowe powinny się przedawnić. Ministerstwo Finansów, aby ograniczyć podobne sytuacje w przeszłości, wystosowało do urzędników specjalne zalecenia, których powinni przestrzegać. Dodatkowo, ta kwestia została również rozwiązana w przygotowanym przez Ministerstwo projekcie nowej ordynacji podatkowej. Pomimo otrzymania precyzyjnych wytycznych oraz wiedzy o projektowanych nowych przepisach – wciąż zdarzają się przypadki urzędników, którzy dokonują interpretacji według własnego uznania.

– Wielu urzędników zapoznało się z zaleceniami Ministerstwa Finansów i stosuje się do nich – chciałbym im za to podziękować, ponieważ swoim podejściem budują dobre relacje z przedsiębiorcami – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. – Docierają do mnie jednak informacje, że mimo to są jeszcze urzędnicy, którzy z niezrozumiałych dla mnie powodów, wciąż stosują tę praktykę. Chciałbym podkreślić, że stoi ona w sprzeczności z ideą Konstytucji Biznesu, której powinni przestrzegać.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, zwrócił się z prośbą do Rady Przedsiębiorców – organu doradczego i opiniodawczego – o przekazanie przykładów właścicieli małych i średnich firm, objętych praktyką zawieszania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tuż przed jego wygaśnięciem. W odpowiedzi otrzymał informacje o ponad 40 przypadkach. Każdy z tych przykładów został gruntownie przeanalizowany, biorąc pod uwagę m.in. terminy wszczęcia postępowania karnego skarbowego i zastosowane wobec podatników środki. Spośród wszystkich przypadków Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wybrał dwa najbardziej rażące przykłady nadużyć urzędników z Cieszyna i Sosnowca. Jednocześnie Adam Abramowicz zawnioskował o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec osób odpowiedzialnych za stosowanie tej praktyki.

Przykład 1 – Cieszyn

Przedsiębiorca z Cieszyna został zawiadomiony, na miesiąc przed przedawnieniem zobowiązań podatkowych, o wszczęciu w jego sprawie postępowania karnego skarbowego. Tym samym jego zobowiązania podatkowe nie uległy przedawnieniu. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie wydał decyzję podatkową jeszcze przed wszczęciem postępowania wobec podatnika. Celem tego działania było umożliwienie wydania ponownej decyzji po okresie, w którym teoretycznie zobowiązania podatkowe powinny się przedawnić, gdyby sąd administracyjny uchylił pierwotnie wydaną decyzję podatkową.

Przykład 2 – Sosnowiec

W przypadku przedsiębiorcy z Sosnowca zastosowane zostały środki niewspółmierne do sprawy. Podatnik nie mógł stawić się na przesłuchaniu do Urzędu Skarbowego w Sosnowcu we wcześniej wyznaczonym terminie ze względów rodzinnych i zdrowotnych, wobec czego został doprowadzony na przesłuchanie przez Policję w ostatni dzień roku. Szybką decyzję w tej sprawie podjął sąd karny, wydając wyrok nakazowy w niecałe 4 miesiące od wszczęcia postępowania karnego skarbowego, mimo że zwyczajowy czas oczekiwania na rozprawę liczony jest w latach.

– Dzisiejsze wnioski o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych wobec urzędników z Cieszyna i Sosnowca to jasny sygnał dla kadry urzędniczej w Polsce, że stosowanie tego typu wybiegów administracyjnych będzie piętnowane. Takie praktyki nadwyrężają zaufanie przedsiębiorców do urzędów i wpływają negatywnie na swobodę prowadzenia działalności gospodarczej – dodał Adam Abramowicz.

Interwencje i wnioski, Sprawy regionalne
21 marca 2019
Ochrona konsumencka
Przedsiębiorcy zyskają ochronę konsumencką

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przedstawiło pakiet ustaw „Przyjazne Prawo”. Wśród przepisów znalazły się zmiany postulowane przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców dotyczące objęcia przedsiębiorców ochroną konsumencką.

W lutym br. Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, podjął działania na rzecz wdrożenia przepisów o ochronie konsumenckiej dla przedsiębiorców w relacjach z innymi przedsiębiorcami, które były oczekiwane przez przedstawicieli sektora MŚP. Podczas posiedzenia Rady Przedsiębiorców, które odbyło się 21 lutego br., został wystosowany postulat m.in. właśnie o rozszerzenie zakresu wybranych przepisów konsumenckich na mikroprzedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

– Ponad 2,5 miliona przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie ma takich samych praw, jakie przysługują zwykłym konsumentom. Dla osób prowadzących małą działalność gospodarczą brak prawa, na przykład do reklamacji, stanowi problem – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poinformowało, że w pakiecie ustaw „Przyjazne Prawo”, przekazanym do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, uwzględniono m.in. prawo do gwarancji czy reklamacji, także dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG.

– Cieszę się, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii realizuje apel, który był zgłaszany przez przedstawicieli sektora MŚP i przeze mnie. Dzięki nabyciu praw konsumenckich właściciele małych firm będą mogli być spokojniejsi o prowadzenie działalności i ewentualną ochronę prawną przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi – dodał Adam Abramowicz.

Interwencje i wnioski
20 marca 2019
List Rzecznika MŚP do Premiera ws. opinii BAS o wpływie ograniczenia handlu w niedziele na sektor MŚP
List Rzecznika MŚP do Premiera ws. opinii BAS o wpływie ograniczenia handlu w niedziele na sektor MŚP

[real3dflipbook id=’1′]W dzisiejszym liście skierowanym do Premiera Mateusza Morawieckiego Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazuje, że opinia Biura Analiz Sejmowych ws. skutków  ograniczenia handlu w niedziele dla sektora MŚP została przygotowana w sposób nieprofesjonalny i bez należytej staranności. Ograniczenie handlu w niedziele to temat ważny zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów, więc decyzje muszą być podejmowane na podstawie wiarygodnych danych. Z tego powodu Rzecznik Adam Abramowicz zwrócił się do Marszałka Sejmu o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i podjęcie środków zaradczych, w celu zapobieżenia podobnym przypadkom w przyszłości.

Dodatkowo w piśmie zaadresowanym do Premiera Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazał najpilniejsze potrzeby branży handlowej sektora MŚP. Są to:

 1. Przywrócenie zawieszonej od listopada 2016 roku ustawy o podatku handlowym;
 2. Zlikwidowanie nieuczciwych praktyk korporacji handlowych, wyrażających się w bezkarnym stosowaniu cen dumpingowych bez reakcji UOKiK;
 3. Ograniczenie napływu towaru spoza UE, który nie podlega tym samym rygorom jakościowym co wyprodukowany na wspólnym obszarze gospodarczym.
Interwencje i wnioski
15 marca 2019
Informacja prasowa w sprawie wniosku Rzecznika do Ministra Zdrowia o wydanie objaśnień prawnych
Informacja prasowa w sprawie wniosku Rzecznika do Ministra Zdrowia o wydanie objaśnień prawnych

Rzecznik MŚP wnioskuje do Ministra Zdrowia o wydanie objaśnień prawnych dotyczącego możliwości i zakresu stosowania ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne w odniesieniu do zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydanych przed wejściem w życie Ustawy nowelizującej. Znowelizowana Ustawa przyznała prawo do prowadzenia aptek wyłącznie osobom fizycznym, posiadającym tytuł zawodowy farmaceuty.

W uzasadnieniu ustawodawca zastrzegł, że nowe przepisy mają zastosowanie wyłącznie do zezwoleń wydawanych dla nowo powstających aptek.

Moja interwencja dotyczy sprawy, w której spółka wnosi o naniesienie zmiany w zezwoleniu wydanym przed nowelizacją prawa farmaceutycznego. W takim przypadku powoływanie się w decyzji odmownej przez organy inspekcji farmaceutycznej na ustawę, która reguluje wydawanie nowych zezwoleń, stoi w sprzeczności z zasadą przyjaznej interpretacji przepisów, gwarantowaną ustawą „Prawo przedsiębiorców”, i narusza fundamentalne zasady tzw. Konstytucji Biznesu”: zasadę pogłębionego zaufania, pryncypialności, bezstronności i równego traktowania. Żeby w przyszłości nie dochodziło do podobnych sytuacji, wystąpiłem do właściwego resortu z wnioskiem o wydanie objaśnienia prawnego. Zadaniem Rzecznika MŚP jest czuwanie nad tym, by wszystkie urzędy i instytucje państwowe stosowały zasady Konstytucji Biznesu, pamiętając o zasadzie naczelnej: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone” – mówi Adam Abramowicz.

Interwencje i wnioski, Objaśnienia prawne
12 marca 2019
Wystąpienie Adama Abramowicza na Konferencji: "Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Podsumowanie po rocznym okresie jej funkcjonowania".
Wystąpienie Adama Abramowicza na Konferencji: „Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Podsumowanie po rocznym okresie jej funkcjonowania”.

„Rzecznik nie jest stroną w tej sprawie. Jestem rzecznikiem wszystkich przedsiębiorców. Staram się doprowadzić do tego żeby debata na ten temat była rzetelna, oparta na faktach a nie na manipulacji.” Wystąpienie Adama Abramowicza Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców i prezentacja na konferencji: „Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Podsumowanie po rocznym okresie jej funkcjonowania”.

Play Video
Konferencje
8 marca 2019
Pismo do Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości.
Pismo do Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości.

Rzecznik MŚP zwrócił się do Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości o pilne opracowanie i udostępnienie nieodpłatnego oprogramowania umożliwiającego mikro, małym i średnim przedsiębiorcom składanie e-sprawozdań finansowych w wymaganym formacie. Oprogramowanie powinno zapewnić przedsiębiorcom autoryzowane i bezpieczne narzędzie do wygenerowania dokumentu elektronicznego w formacie wymaganym przez MinistraFinansów i podpisanie go nieodpłatnym profilem zaufanym ePUAP. Finalnie zaś taki dokument powinien zostać przyjęty przez system eKRS prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości. Wykonanie takiego oprogramowania będzie wymagało współpracy Ministerstwa Finansów, MinisterstwaSprawiedliwości i Ministerstwa Cyfryzacji. Narzędzie dedykowane przedsiębiorcom w celu umożliwienia wykonanie ich obowiązków, zwłaszcza gdy posiadają organy wieloosobowe, powinno zostać opracowane niezwłocznie ze względu na upływające wkrótce terminy podpisywania (31 marca br.) i składania sprawozdań finansowych za rok ubiegły. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, mając na względzie to, że bardzo krótkie terminy będą niedogodne zarówno dla przedsiębiorców jak i dla administracji publicznej zaproponował także alternatywne rozwiązanie polegające na wprowadzeniu uregulowania zezwalającego na składanie e-sprawozdań finansowych w dowolnym formacie przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców do 15 lipca 2020 r.

Interwencje i wnioski
7 marca 2019
Rzecznik zwraca się do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR)
Rzecznik zwraca się do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR)

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy Ordynacji podatkowej w zakresie raportowania schematów podatkowych. Nowe przepisy stanowią częściową implementację przepisów prawa UE. Regulacje te nakładają na przedsiębiorców obowiązki informacyjne i administracyjne, które zdaniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wykraczają poza cele tzw. Dyrektywy MDR.

Minister Finansów, pod koniec stycznia 2019 r. wydał Objaśnienia podatkowe w zakresie nowych przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych. Objaśnienia podatkowe Ministra Finansów nie wyczerpują w sposób dostateczny wątpliwości związanych z raportowaniem schematów podatkowych, co więcej – tworzą nowe wątpliwości w kilku kwestiach.

W związku z powyższym Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz na podstawie ustawy o Rzeczniku MŚP zwrócił się z wnioskiem do Ministra Finansów o wydanie objaśnień prawnych w zakresie niewyjaśnionych wątpliwości dotyczących raportowania schematów podatkowych.

W piśmie do Minister Teresy Czerwińskiej Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców adresuje 14 wątpliwości związanych z raportowaniem schematów podatkowych, wymagających dalszych wyjaśnień. Adam Abramowicz zwraca uwagę m. in. na realizowanie przez przedsiębiorców nowych inwestycji w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE). Zgodnie z treścią ministerialnych objaśnień podatkowych istnieje wątpliwość czy możliwe będzie uznanie, iż spełnione w tym przypadku zostało kryterium głównej korzyści, co jest sprzeczne z celem publicznym, dla jakiego stworzono zachęty (w postaci zwolnień podatkowych) dla inwestorów działających w SSE.

– Poza tym chodzi m. in. o wyjaśnienie czy brak negatywnych konsekwencji, w przypadku opóźnionego raportowania, obejmuje również konsekwencje na gruncie Kodeksu karnego skarbowego? Jeśli tak, to uważam, że jest to wykroczenie przez Ministra Finansów poza kompetencje wynikające z art. 14a Ordynacji podatkowej (zgodnie z którym objaśnienia podatkowe Ministra Finansów mogą być wydawane wyłącznie w odniesieniu do przepisów prawa podatkowego) – mówi Adam Abramowicz.

Wątpliwości budzą także Objaśnienia Ministerstwa Finansów odnoszące się do konieczności raportowania schematu podatkowego innego niż transgraniczny.

– Jest to znaczne rozszerzenie unijnej dyrektywy. Minister Finansów nie jest uprawniony do dokonywania prowspólnotowej interpretacji przepisów prawa krajowego w zakresie, w którym przepisy krajowe wykraczają poza zakres regulacji wspólnotowych. Dyrektywa MDR nakłada obowiązek ujawniania informacji o schematach podatkowych występujących tylko w transakcjach transgranicznych, dopuszczając jedynie możliwość nałożenia obowiązków raportowania o schematach podatkowych również w stosunku do uzgodnień, które nie mają w sobie elementu transgranicznego. Wdrożenie Dyrektywy MDR do krajowego porządku prawnego powinno zawierać szczegółowe regulacje w zakresie raportowania krajowych schematów podatkowych, a nie opierać się na regulacjach Dyrektywy dotyczących schematów transgranicznych – wyjaśnia Adam Abramowicz.

Doprecyzowania wymagają także m.in. kwestie: czy i w jakim zakresie tzw. Promotor może mieć możliwość rozpoznania korzyści podatkowych na podstawie regulacji podatkowych obowiązujących w innych niż Polska krajach.

Ponadto w Objaśnieniach podatkowych Ministra Finansów wskazano, że przejście na tzw. samozatrudnienie, mimo faktycznego wykonywania pracy w stosunku podporządkowania może być objęte obowiązkiem informacyjnym w zakresie raportowania schematów podatkowych.

Zwróciłem się o określenie w jakich dokładnie przypadkach będzie konieczne raportowanie schematów podatkowych przez podatników przechodzących na tzw. samozatrudnienie. Czy mowa tu wyłącznie o sytuacji, w której podatnik (dotąd pracownik) rozwiązuje stosunek pracy ze swoim dotychczasowym pracodawcą i rozpoczyna świadczyć na rzecz byłego pracodawcy usługi jako przedsiębiorca, w ramach tzw. samozatrudnienia? Czy może dotyczy to każdej sytuacji, w której osoba fizyczna rozważa, czy podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę czy też rozpocząć współpracę jako przedsiębiorca działający w formie tzw. samozatrudnienia? – dodaje Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Objaśnienia prawne
7 marca 2019
116 organizacji w Radzie Przedsiębiorców!
116 organizacji w Radzie Przedsiębiorców!

W Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców jest już 116 organizacji. Wspólnie możemy działać na rzecz małych i średnich przedsiębiorców! Ostatnia zmiana stanowiska Ministerstwa Finansów pokazuje, że im więcej organizacji w Radzie tym większa nasza siła!

Rada Przedsiębiorców zrzesza organizacje pracodawców oraz przedsiębiorców, a także organizacje pozarządowe, społeczne i zawodowe, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców. Zapraszamy wszystkich, którzy spełniają warunki formalne uczestnictwa do zgłaszania się do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Rada Przedsiębiorców
6 marca 2019
Kontrola zwolnień lekarskich pracowników jest ustawowym uprawnieniem a nie obowiązkiem. Po interwencji Rzecznika ZUS koryguje stanowisko
Kontrola zwolnień lekarskich pracowników jest ustawowym uprawnieniem a nie obowiązkiem. Po interwencji Rzecznika ZUS koryguje stanowisko

W odpowiedzi na wniosek Rzecznika MŚP do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wydanie objaśnienia prawnego czy w świetle Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 r. kontrola zwolnień lekarskich jest uprawnieniem, czy obowiązkiem pracodawców – 28 lutego br. do Biura Rzecznika MŚP wpłynęło odpowiedź z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w którym Prezes ZUS informuje: „Podzielam Pana pogląd, że jest to ustawowe uprawnienie, a nie obowiązek przeprowadzenia kontroli każdego zwolnienia lekarskiego”.

Interwencja Rzecznika MŚP w resorcie pracy była następstwem nałożenia przez ZUS na pracodawców obowiązku comiesięcznego raportowania na temat kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników.

W pismach, które otrzymywali pracodawcy od początku 2019 r., ZUS – powołując się na rozporządzenie do Ustawy o świadczeniach … z dnia 25 czerwca 1999 r. argumentował, że  „ustawowy obowiązek kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy jest nałożony także na płatników składek, którzy ustalają prawo do zasiłków i je wypłacają”.

Zdaniem Rzecznika MŚP powołane przez ZUS rozporządzenie nie może stanowić podstawy prawnej tego obowiązku, ponieważ z treści Ustawy wynika nie obowiązek, lecz uprawnienie pracodawcy do kontroli wykorzystania zwolnień.

 • We wniosku o objaśnienie prawne wskazałem, iż rozporządzenie do Ustawy, w którym uprawnienie nadane przez ustawodawcę ewoluuje w obowiązek, narusza zasadę lex superior derogat legi inferiori, czyli jest sprzeczne w tym zakresie z Ustawą i jako takie nie może stanowić podstawy prawnej dla ZUS. Była to sytuacja, którą należało jak najszybciej wyjaśnić. Odpowiedź Prezesa ZUS zamyka sprawę. Moją rolą, jako rzecznika MŚP, było wskazanie wadliwości w regulacji prawnej i oczywiście ochrona interesów mikro, małych i średnich przedsiębiorców – mówi Adam Abramowicz.
 • Ustawodawca dał pracodawcom prawo do kontroli zwolnień lekarskich pracowników, ale nie przymuszajmy ich, by z tego prawa korzystali. Nie żądajmy dodatkowych sprawozdań od przedsiębiorców, którzy na buchalterię naprawdę nie mają czasu – tłumaczy Rzecznik.

Podziela jednocześnie opinię Prezesa ZUS, iż z uwagi na wysoki poziom absencji chorobowej, finansowanej ze środków pracodawców (37,5 proc. kosztów zwolnień lekarskich w 2018 r.), nie tylko ZUS jako dysponent Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ale również pracodawcy powinni być zainteresowani ujawnianiem przypadków nieuzasadnionej absencji.  – Na forum Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, po wcześniejszych konsultacjach w środowisku przedsiębiorców i we współpracy z ZUS będziemy szukać sposobów ograniczenia skali tej patologii – deklaruje rzecznik Abramowicz.

Objaśnienia prawne
1 marca 2019
Zwyczajne Posiedzenie Rady Przedsiębiorców 21.02.2019 r.
Zwyczajne posiedzenie Rady Przedsiębiorców

Zwyczajne Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców odbyło się 21 lutego w Warszawie. Podczas posiedzenia został poruszony temat ochrony quasi-konsumenckiej mikroprzedsiębiorców, który rozpoczął posiedzenie.

Kolejnym omawianym tego dnia tematem była kwestia nowych regulacji zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów dotyczących wydawania klientowi paragonu zanim dokona płatności. Temat był poruszony pod kątem zagrożeń dla małych i średnich przedsiębiorców, jakie mogą wyniknąć z tych zmian. Prelegenci w tym panelu szczegółowo i wyczerpująco omówili argumenty przeciwko temu pomysłowi. Obecny na posiedzeniu Zastępca Dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów, Jerzy Owczarek zakomunikował, że ministerstwo wycofuje się z pomysłu „paragon przed płatnością”. Wprowadzenie tej regulacji spowodowałoby ogromny chaos i liczne utrudnienia. Bardzo dobrze, że przepis ten zniknie z projektu – powiedział podsumowując tę część Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz.

O legalizacji pobytu i zatrudnianiu cudzoziemców opowiedział Michał Wysłocki – ekspert ds. legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce z Business Centre Club, Piotr Litwiński – Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego i Jakub Bińkowski – Sekretarz Departamentu Prawa i Legislacji, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Członkowie Rady Przedsiębiorców zajęli się także: stażem pracy przedsiębiorców po przejściu do zatrudnienia na umowę o pracę i postulatem skrócenia okresu wypłaty wynagrodzenia chorobowego przez mikroprzedsiębiorców. Obydwa zagadnienia przedstawił Paweł Dryk – radca prawny z Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

W Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców jest już ponad 100 organizacji. Przypominamy, że w skład Rady wchodzą: organizacje pracodawców oraz przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, społeczne i zawodowe, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców.

Więcej w relacji ze Zwyczajnego Posiedzenia Rady Przedsiębiorców.

Play Video
Rada Przedsiębiorców
26 lutego 2019
ZUS
Rzecznik MŚP: Zaproponuję dobrowolność składek ZUS dla przedsiębiorców

Do maja zaproponuję dobrowolność składek na ZUS dla przedsiębiorców wzorem niemieckim – powiedział podczas weekendowej konferencji z przedsiębiorcami w Muszynie Adam Abramowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. – Wiem, że to rewolucja – dodał.

Propozycje zmian ustaw, Publikacje medialne
23 lutego 2019
107-organizacji w Radzie Przedsiębiorców
107 organizacji w Radzie Przedsiębiorców!

W Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców jest już 107 organizacji. Wspólnie możemy działać na rzecz małych i średnich przedsiębiorców! Ostatnia zmiana stanowiska Ministerstwa Finansów pokazuje, że im więcej organizacji w Radzie tym większa nasza siła!

Rada Przedsiębiorców zrzesza organizacje pracodawców oraz przedsiębiorców, a także organizacje pozarządowe, społeczne i zawodowe, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców. Zapraszamy wszystkich, którzy spełniają warunki formalne uczestnictwa do zgłaszania się do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Rada Przedsiębiorców
22 lutego 2019
Starania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców odniosły sukces!
Starania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców odniosły sukces!
Play Video

Wyniki konsultacji przeprowadzonych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku wpłynęły na podjęcie tej decyzji przez Ministerstwo Finansów.

Adam Abramowicz – Rzecznik MŚP polecił przeprowadzenie konsultacji wśród organizacji przedsiębiorców i pracodawców zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.  Konsultacje dotyczyły projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, w którym istotny dla przedsiębiorców był § 6 ust. 1 projektu, który wprowadzał obowiązek wystawienia i wydania nabywcy (towaru lub usługi), bez jego żądania, paragonu fiskalnego przed przyjęciem zapłaty należności, bez względu na wybraną przez nabywcę formę płatności.

Wprowadzenie w życie tego przepisu wiązałoby się z problemami i utrudnieniami technicznymi, spowodowaniem barier w prowadzeniu działalności gospodarczej i zwiększeniem kosztów. Takie informacje zostały przekazane nam przez przedsiębiorców – mówi Adam Abramowicz.

Podczas Zwyczajnego Posiedzenia Rady Przedsiębiorców 21 lutego w Warszawie Jerzy Owczarek – Zastępca Dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów podziękował za argumenty zgłoszone z Biura Rzecznika i oznajmił, że przepis
o wystawianiu paragonu przed płatnością zostanie usunięty z ministerialnego projektu.

Ministerstwo Finansów posłuchało głosu przedsiębiorców. Wprowadzenie tej regulacji spowodowałoby ogromny chaos i liczne utrudnienia. Bardzo dobrze, że przepis ten zniknie z projektu – dodaje Adam Abramowicz.

Interwencje i wnioski, Rada Przedsiębiorców
12 lutego 2019
Split payment
Rzecznik MŚP zwraca się do największych spółek z udziałem Skarbu Państwa o wprowadzenie zmian w stosowaniu podzielonej płatności dla najmniejszych firm

Rzecznik rekomenduje wprowadzenie zmian polegających na rezygnacji lub ograniczeniu stosowania płatności podzielonej dla mikrofirm oraz skróceniu terminu zapłaty za faktury wystawione przez te firmy.

Metoda podzielonej płatności (MPP) jest powszechnie stosowana wśród spółek z udziałem Skarbu Państwa. Polega ona na tym, że kwota netto trafia na zwykły rachunek,
a część odpowiadająca VAT zostaje przelana na konto VAT. Możliwości dysponowania pieniędzmi z kont VAT są ograniczone. Taka forma płatności stanowi obciążenie dla najmniejszych przedsiębiorców. Negatywnie wpływa na zarządzanie przez nie płynnością finansową.

Grupa LOTOS S.A., po konsultacjach z rzecznikiem MŚP, zdecydowała się na wprowadzenie w swojej grupie kapitałowej rozwiązania dla najmniejszych firm, polegającego na wdrożeniu odstępstwa od stosowania tej metody dla płatności na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek osobowych do limitu określonej kwoty rozliczeń w roku kalendarzowym z danym dostawcą towarów lub usługodawcą – mówi Adam Abramowicz.

Mechanizm odstępstwa od stosowania MPP dotyczy płatności na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek osobowych do limitu kwoty
75 tys. zł netto rozliczeń w roku kalendarzowym z danym dostawcą towarów lub usługodawcą.

Ponadto spółka LOTOS przewiduje także inne ułatwienia dla najmniejszych przedsiębiorców, wobec których stosuje metodę podzielonej płatności. Na wniosek przedsiębiorcy – spółka może przyspieszyć transfer środków pieniężnych, np. skracając termin zapłaty za fakturę z 30 do 7 dni.

Od 3 lat Grupa LOTOS S.A. korzysta ze zmian związanych z uszczelnianiem systemu podatkowego i obrotu paliwami w Polsce. Jako beneficjent czujemy się jednocześnie
w obowiązku wsparcia tych pozytywnych procesów w zakresie, jaki jest dla nas możliwy.
W warunkach wprowadzenia wobec naszych dostawców obligatoryjnych rozliczeń w systemie podzielonej płatności postanowiliśmy złagodzić w okresie przejściowym krótkoterminowe skutki pogorszenia płynności finansowej dla małych przedsiębiorców
– mówi Robert Sobków, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Grupy LOTOS S.A.

Zwróciliśmy się z pismem o wprowadzenie podobnych ułatwień w największych spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Dzięki ich wprowadzeniu ograniczone zostaną negatywne skutki mechanizmu płatności podzielonej dla mikro i małych przedsiębiorców. Takie ułatwienia wpłyną korzystnie na rozwój mikro i małych przedsiębiorców, a więc i korzystnie na całą gospodarkę państwa – dodaje Jacek Cieplak Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Interwencje i wnioski
5 lutego 2019
Z czym borykają się mali i średni przedsiębiorcy? O tym Adam Abramowicz - Rzecznik MŚP
Z czym borykają się mali i średni przedsiębiorcy? O tym Adam Abramowicz – Rzecznik MŚP

Będę wdrażał Konstytucję Biznesu z żelazną konsekwencją – o zadaniach Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, oraz o tym, z czym borykają się przedsiębiorcy mówił dzisiaj w Radio TOK FM w audycji EKG – Ekonomia, Kapitał, Gospodarka Adam Abramowicz – Rzecznik MŚP.

Zachęcamy do wysłuchania audycji.

Publikacje medialne
4 lutego 2019
100-organizacji w Radzie Przedsiębiorców
W Radzie Przedsiębiorców jest już 100 organizacji!

W Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców jest już 100 organizacji! Rada zajmuje się m. in. wspieraniem Rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców, monitorowaniem sytuacji przedsiębiorców z sektora MŚP. W skład Rady wchodzą organizacje pracodawców oraz przedsiębiorców, a także organizacje pozarządowe, społeczne i zawodowe, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców. Te same podmioty mogą zgłaszać kandydatów do Rady Przedsiębiorców. Zapraszamy do zgłoszeń pod adresem e-mail: rada.przedsiebiorcow@rzecznikmsp.gov.pl

Rada Przedsiębiorców to ważny organ doradczy i opiniodawczy. Cieszy fakt, że już tyle organizacji z całej Polski zgłosiło swój udział w Radzie.

Pod tekstem znajdą Państwo link do Regulaminu Rady Przedsiębiorców.

Rada Przedsiębiorców
1 lutego 2019
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Propozycje zmian w ustawie o Małym ZUSie

Rzecznik Przedsiębiorców złożył wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologi o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie.

Propozycje zmian dotyczą wydłużenia terminu zgłoszenia dla osób chcących skorzystać z „Małego ZUSu” oraz włączenia do katalogu uprawnionych do korzystania z „Małego ZUSu” przedsiębiorców rozliczających się kartą podatkową i posiadających kasę fiskalną.

Termin składania wniosków powinien być wydłużony do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego. Miesiąc temu rozpoczęliśmy konsultacje w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców ustawy o tzw. małym ZUSie. Wydłużenie terminu, było najczęściej zgłaszaną do wprowadzenia zmianą – mówi Adam Abramowicz.

Drugim postulatem złożonym do Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców jest umożliwienie korzystania z „Małego ZUSu” przedsiębiorcom, których dotyczą przepisy w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej oraz korzystają ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług.

Osoby rozliczające się kartą podatkową w dużej mierze korzystają z kas fiskalnych. Mogą one dokumentować sprzedaż przy ich użyciu i wystawiać paragony fiskalne, a w niektórych branżach są wręcz obowiązane do korzystania z kas fiskalnych od początku swojej działalności gospodarczej. Dotyczy to osób prowadzących warsztaty samochodowe, małą gastronomię, taksówkarzy, lekarzy, fryzjerów, itp. – dodaje Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz.

Interwencje i wnioski, Propozycje zmian ustaw
28 stycznia 2019
Rzecznik wnioskuje o objaśnienia prawne w sprawie przeprowadzania kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników
Rzecznik wnioskuje o objaśnienia prawne w sprawie przeprowadzania kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników

Po doniesieniach medialnych o nałożeniu na przedsiębiorców przez ZUS obowiązku comiesięcznego raportowania kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników, Rzecznik MŚP wystąpił do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o wykładnię czy żądanie ZUS jest w zgodzie z prawem.

Chodzi o stwierdzenie, czy w świetle Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, z dnia 25 czerwca 1999 r., kontrola formalna zwolnień lekarskich pracowników jest uprawnieniem czy obowiązkiem pracodawców. Nakładając na pracodawców obowiązek formalnej kontroli zwolnień lekarskich oraz przesyłania informacji na ten temat do ZUS, Zakład powołuje się na rozporządzenie do Ustawy o świadczeniach, wydane przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, które mówi nie o uprawnieniu, ale o obowiązku płatnika składek do kontroli zaświadczeń lekarskich stanowiących podstawę zwolnienia od pracy.

W piśmie do minister Elżbiety Rafalskiej rzecznik MŚP Adam Abramowicz dowodzi, iż rozporządzenie do Ustawy, w którym uprawnienie nadane przez ustawodawcę ewaluuje
w obowiązek, narusza zasadę lex superior derogat legi inferiori – czyli jest sprzeczne w tym zakresie z Ustawą i jako takie nie może stanowić podstawy prawnej dla ZUS.

– Niestety, samo uchwalenie Konstytucji Biznesu nie wyeliminowało z automatu wszystkich bubli prawnych. Ale rolą Rzecznika MŚP jest właśnie czuwanie nad tym, by skutki wprowadzanych regulacji nie biły rykoszetem w tych, dla których to prawo doskonalimy. Jeśli ustawodawca dał pracodawcy prawo do formalnej kontroli zwolnień lekarskich pracowników, to nie przymuszajmy go, by z tego prawa korzystał. I nie żądajmy sterty dodatkowych sprawozdań od ludzi, którzy na buchalterię naprawdę nie mają czasu – mówi Adam Abramowicz.

Objaśnienia prawne
24 stycznia 2019
CV
Firmy mogą przechowywać CV odrzuconych kandydatów do pracy
Play Video

Dokonana w objaśnieniach wykładnia może być podważona jedynie przez sąd. Dopóki nie pojawi się wyrok, który oznaczałby konieczność zmiany treści objaśnień, dopóty są one wiążące i gwarantują, że przedsiębiorcy, którzy je stosują, nie naruszają prawa – mówi Adam Abramowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Objaśnienia prawne
23 stycznia 2019
Konferencja prasowa w sprawie objaśnień prawnych RODO
Pierwsze objaśnienia prawne na wniosek Rzecznika MŚP dotyczące okresu przechowywania CV

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz skutecznie skorzystał z Konstytucji Biznesu występując o objaśnienia prawne przepisów kłopotliwych dla przedsiębiorców. Zgodnie z art. 33 ustawy Prawo Przedsiębiorców, ministrowie oraz organy, które upoważnione są do przedkładania projektów aktów prawnych, mogą z urzędu lub na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wydawać tzw. objaśnienia prawne. Są to wyjaśnienia przepisów regulujących podejmowanie, wykonywanie lub zakończenie działalności gospodarczej, dotyczące praktycznego ich stosowania. Dziś na wniosek rzecznika MŚP, objaśnienia dotyczące stosowania RODO wydał Minister Cyfryzacji – Marek Zagórski.

– Konstytucja Biznesu powołała instytucję Rzecznika MŚP, dając mu możliwość zwracania się do ministerstw i urzędów o interpretację przepisów, które budzą wątpliwości przedsiębiorców. Tak było z RODO. Ministerstwo Cyfryzacji wykonało ogromną pracę wyjaśniając nowe przepisy i edukując przedsiębiorców, dlatego zwróciłem się do resortu z prośbą o wyjaśnienie kwestii, w sprawie której dostawałem wiele pytań, czyli kwestii dozwolonego okresu przechowywania CV – powiedział Adam Abramowicz.

Objaśnienia zawierają probiznesowe podejście w kwestii przetwarzania danych osobowych w sektorze zatrudnienia, a konkretnie czasu, przez jaki przedsiębiorcy mogą przechowywać CV po zakończonym procesie rekrutacji. W objaśnieniach prawnych wskazuje się, że przedsiębiorcy mogą zachowywać CV po zakończonej rekrutacji na wypadek ochrony przed przyszłymi ewentualnymi roszczeniami ze strony kandydatów, którzy nie zostali wybrani.

– Wydajemy objaśnienia na wniosek Rzecznika MŚP. Wykorzystując ten nowy instrument, który dała Konstytucja Biznesu chcemy zapewnić gwarancje i poczucie bezpieczeństwa przedsiębiorców w tym konkretnym aspekcie. Mamy nadzieję, że to pomoże przedsiębiorcom i tym samym będzie to dobry sygnał dla innych resortów, żeby w ich właściwościach podejmowali podobne inicjatywy – powiedział Marek Zagórski.

Wiceminister Mariusz Haładyj z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zwrócił uwagę na moc prawną wydanego dokumentu.
– Objaśnienia prawne służą zwiększeniu pewności prawa, co jest jednym z podstawowych założeń Konstytucji Biznesu. W prosty sposób, na praktycznych przykładach wyjaśniają, jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcy i jak powinien je wykonać. Jeśli przedsiębiorca zastosuje się do objaśnień, ma pewność, że urząd nie obciąży go karą czy daniną wyższą, niż wynikająca z objaśnienia prawnego. Nie poniesie więc negatywnych skutków skomplikowanych czy złożonych przepisów. To ważna gwarancja dla stosujących prawo – dodał Mariusz Haładyj.

Pod tekstem znajdą Państwo objaśnienia prawne.

Objaśnienia prawne
22 stycznia 2019
Adam Abramowicz
Mały ZUS to jeden z elementów Konstytucji Biznesu

Wprowadzenie małego ZUS-u jednego z elementów Konstytucji Biznesu, sztandarowego projektu premiera Mateusza Morawieckiego jest dużym sukcesem.  To wyłom w dogmacie ryczałtowego ZUSu-u, który obowiązywał od zawsze. Zależało nam na tym, by stworzyć regulację, z której skorzysta jak najwięcej Polaków. Działaliśmy nie tylko w interesie przedsiębiorców, ale również premiera i rządu – powiedział Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz w programie „Money. To się Liczy”. Obecnie trwają konsultacje w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców ustawy o tzw. małym ZUSie. Trwa zbieranie opinii, które mają poprawić działanie ustawy, analizowanie przeszkód i utrudnień wynikających z obecnych zapisów ustawy.

Publikacje medialne
11 stycznia 2019
Spotkanie z przedsiębiorcami w Poznaniu
Debata przedsiębiorców z Rzecznikiem MŚP Adamem Abramowiczem

Z cyklu „Debaty o sprawach ważkich” ZPP Wielkopolska zorganizowała spotkanie z przedsiębiorcami, pracodawcami i osobami zainteresowanymi poprawą warunków prowadzenia biznesu w Polsce, w którym udział wzięli:

 • Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców,
 • Cezary Kaźmierczak – Prezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców,
 • Witold Solski – Prezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Wielkopolska,
 • Sławomir Rudowicz – Przewodniczący Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami.

Uczestnicy dyskusji przedstawili swoje uwagi wynikające z istniejących regulacji i propozycje ich rozwiązań. Tematem dyskusji było pytanie: „Co przeszkadza przedsiębiorcom, że potrzebny jest im Rzecznik?”

Dyskusja odbyła się w sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Podczas spotkania poruszono m. in. kwestie: regulacji w biznesie, Konstytucji Biznesu, gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zaakcentował, że maili i średni przedsiębiorcy to grzybnia, na której wzrasta gospodarka dla społecznego dobra. Zaproponował rozpoczęcie debaty na temat dobrowolności składek na ZUS, podobnie jak ma to miejsce w Niemczech.

Spotkanie objęte było honorowym patronatem Wojewody Wielkopolskiego.

Spotkanie z przedsiębiorcami w Poznaniu
Konferencje
10 stycznia 2019
Adam Abramowicz - Rzecznik MŚP
Rozpoczynamy pracę nad propozycjami nowelizacji ustawy o Małym ZUS

-Zbieramy opinie od przedsiębiorców i w ciągu miesiąca przedstawimy propozycje nowelizacji ustawy wprowadzającej Mały ZUS – powiedział Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz. Wydłużeniu powinien ulec przede wszystkim termin składania wniosków – podkreślił.

Rzecznik w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, zaznaczył, że ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, która umożliwia od tego roku płacenie niższych składek na ZUS, jest pierwszym w historii polskiej gospodarki rozwiązaniem, w którym zanegowano zasadę, że przedsiębiorca powinien płacić ryczałtową składkę na ubezpieczenia społeczne.

– Składka ta rośnie co roku, ponieważ jest skorelowana ze średnim wynagrodzeniem w Polsce. Jeżeli średnie wynagrodzenie rośnie, to rośnie również ZUS przedsiębiorców. W tym roku składka wynosi około 1300 zł i często kwota ta jest nie do udźwignięcia dla przedsiębiorców, którzy mają małe lub nieregularne dochodyDo tej pory trzeba było płacić, ten ryczałt, bez względu na to, czy się zarobiło, czy posiada się środki na zapłacenie, czy się środków nie ma. Często było to przyczyną, że przedsiębiorcy decydowali się na ucieczkę do szarej strefy – powiedział Rzecznik MŚP.

Ustawa o Małym ZUS jest jednym z filarów tak zwanej „piątki Morawieckiego”, której celem było ułatwienie życia przedsiębiorcom, termin rejestracji, który upłynął 8 stycznia, mógł spowodować, że wielu przedsiębiorców nie skorzystało z uprawnienia i może czuć się rozczarowanych.

– Słabością wprowadzonych w tej ustawie rozwiązań jest m.in. to, że odnosi się w niej przychód do roku ubiegłego. Przedsiębiorca najpierw musi pracować i płacić normalną składkę, żeby potem uzyskać tą składkę mniejszą. Jest to zapis, który umożliwia korzystanie z ulgi przez trzy lata w ciągu pięciu lat. Jeżeli kogoś nie stać na płacenie składki, bo po prostu tyle nie zarabia, żeby móc ją zapłacić, to po trzech latach też się mu nic nie zmieni, więc nastąpi albo wyrejestrowanie albo ucieczka do szarej strefy. Tak się właśnie  dzieje, gdy przedsiębiorcy kończy się ulga dwuletnia dla tzw. początkujących. Dane pokazują, że tyle samo firm się rejestruje i tyle samo wyrejestrowuje, co świadczy o tym, że wiele osób prowadzi działalność tylko do czasu, kiedy może korzystać z ulgi – dodał Adam Abramowicz.

Biuro Rzecznika prowadzi konsultacje w środowisku MŚP. Trwa zbieranie opinii, które mają poprawić działanie ustawy, analizowanie przeszkód i utrudnień wynikających z obecnych zapisów ustawy.

info: PAP

Interwencje i wnioski, Propozycje zmian ustaw
9 stycznia 2019
Adam Abramowicz - Podziękowanie za nagłośnienie akcji Mały ZUS
Mały ZUS 2019. Ponad 127 tys. zgłoszeń!
Adam Abramowicz - Podziękowanie za nagłośnienie akcji Mały ZUS

Dzięki informacjom w prasie, telewizji i mediach społecznościowych 127 400 przedsiębiorców, uprawnionych do małego ZUS, zdążyło złożyć wnioski o zmianę kodu ubezpieczenia społecznego. To był prawdziwy wyścig z czasem. 8 stycznia br., a więc zaledwie kilka dni po świąteczno-noworocznej przerwie w pracy, minął termin składania wniosków o mały ZUS. Według szacunków Biura Rzecznika MŚP, do skorzystania z tej ulgi było uprawnionych ok. 170 tys. przedsiębiorców. Wnioski o zmianę kodu ubezpieczenia można było składać bezpośrednio w urzędach ZUS bądź drogą elektroniczną, za pośrednictwem programu Płatnik.

127 400 złożonych w terminie wniosków, to niewątpliwie zasługa mediów, które w tych dniach informowały o warunkach przejścia na mały ZUS. Jako rzecznik MŚP serdecznie za to dziękuję. Był to też ważny sprawdzian mobilności i profesjonalizmu biur rachunkowych, z których usług korzystają osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – mówi Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP.

Zdaniem Rzecznika, tak duża liczba beneficjentów małego ZUS to wymierny dowód niezadowalającej rentowności firm w sektorze MŚP. Jednym z kryteriów skorzystania z ulgi było uzyskanie w roku ubiegłym przychodu poniżej 63 tys. zł, czyli po ok. 5 tys. zł miesięcznie. Po odliczeniu kosztów, realne dochody takich przedsiębiorców bywały często niższe od ustawowo najniższego wynagrodzenia. – Dla tych osób, głównie świadczących usługi, możliwość płacenia niższego ubezpieczenia społecznego będzie szansą na doinwestowanie swego miejsca pracy i rozwinięcie skrzydeł. Wysokość składki trzeba obliczyć samemu, wg algorytmu podanego przez ZUS. Zasada jest generalnie taka, że im mniejsza różnica między przychodem a dochodem, tym niższa kwota na ubezpieczenie społeczne – tłumaczy Adam Abramowicz.

Niestety, z powodu ograniczonego do 63 tys. zł rocznego przychodu, z małego ZUS nie skorzystali właściciele sklepów, którzy wykazują wysokie obroty, funkcjonując nierzadko na granicy opłacalności. A także rzemieślnicy rozliczający się wg karty podatkowej. – Jako rzecznik MŚP mam nadzieję, że mały ZUS to dopiero dobry początek regulacji, podejmowanych przez rząd z myślą o poprawie koniunktury całego sektora MŚP, a więc i całej gospodarki – mówi Adam Abramowicz.

Działalność edukacyjna
7 stycznia 2019
Mały ZUS - rejestracja do 8 stycznia
Mały ZUS dla firm. Rejestracja trwa!

Rejestracja dla firm trwa. Kto nie zrobi tego do 8 stycznia, będzie mógł płacić składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie proporcjonalnej do przychodów, czyli tzw. mały ZUS, dopiero za rok.

Mały ZUS - rejestracja do 8 stycznia
Działalność edukacyjna
4 stycznia 2019
Adam Abramowicz - prośba do premiera o wydłużenie terminu w sprawie Małego ZUSu
Apel do Premiera w sprawie składek ZUS – rozmowa z Adamem Abramowiczem
Mały ZUS – to pierwszy raz w historii, kiedy został zanegowany dogmat ryczałtowego ZUSu bez względu na możliwości płatnicze. Proponuję rozpoczęcie ogólnopolskiej dyskusji, żeby przeanalizować model niemiecki, w którym jest dobrowolność płacenia składek dla przedsiębiorców – mówi w programie Biznes dla Ludzi Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Napisałem do Premiera RP z prośbą o możliwość wydłużenia terminu, szkoda by było, gdyby przedsiębiorcy nie mogli skorzystać z tzw. Małego ZUSU, ze względu na krótki termin – dodaje Rzecznik.
Interwencje i wnioski, Publikacje medialne
2 stycznia 2019
Mały ZUS - pismo ws. wydłużenia terminu
Rzecznik MŚP złożył wniosek do Premiera RP o wydłużenie terminu rejestracji dla beneficjentów tzw. małego ZUS

W piśmie z dnia 31.12.2018 r. do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego (skan pisma dostępny pod tekstem) Rzecznik MŚP Adam Abramowicz wnioskuje o wydłużenie do końca stycznia 2019 r. możliwości skutecznego zawiadomienia ZUS o zmianie tytułu ubezpieczenia działalności przez beneficjentów przepisów o tzw. małym ZUS.

 • Utrzymanie terminów zmiany kodów w ZUS na dzień 08.01.2019 r. pozbawi tysiące potencjalnych beneficjentów małego ZUS możliwości skorzystania z szansy jaką dała przedsiębiorcom Konstytucja Biznesu. Niestety wielu przedsiębiorców – zwłaszcza tych którzy ledwo wiązali koniec z końcem, właśnie z powodu obciążeń  ZUS – wciąż nie wie o małym ZUS. Dla mediów nie był to atrakcyjny temat, biura prawno-księgowe rozliczające firmy nie zawsze informowały o nowych możliwościach, a z komunikatów na stronie internetowej ZUS korzystają głównie ci, którzy mają dostęp do Internetu.

Ustawa o małym ZUS jest jedną z 5 szans dla biznesu przygotowaną przez Pana Premiera. Stąd mój apel skierowany właśnie do Prezesa Rady Ministrów – mówi Adam Abramowicz.

Więcej o Małym ZUSie

ZUS: 46 tys. zgłoszeń od przedsiębiorców w sprawie rejestracji małego ZUS

Interwencje i wnioski
2 stycznia 2019
Dyskusja przedsiębiorcy
9 stycznia: Debata przedsiębiorców z Rzecznikiem MŚP Adamem Abramowiczem

Zapraszamy przedsiębiorców, pracodawców i wszystkich zainteresowanych poprawą warunków prowadzenia biznesu w Polsce na spotkanie dyskusyjne, w którym udział wezmą:

 • Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców,
 • Cezary Kaźmierczak – Prezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców,
 • Witold Solski – Prezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Wielkopolska,
 • Sławomir Rudowicz – Przewodniczący Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami.

Temat dyskusji: „Co przeszkadza przedsiębiorcom, że potrzebny jest im Rzecznik?

Miejsce: Sala Sesyjna Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
Poznań, al. Niepodległości 16/18.

Termin: 9 stycznia 2019, godz. 13:00

Przewidywane zagadnienia do poruszenia:

 • Regulacje w biznesie: czyli co by tu jeszcze skomplikować?
 • Konstytucja Biznesu: czego Państwu zabroniono a nam zezwolono?
 • Gospodarka odpadami i ochrona środowiska: czy Rzecznik posegreguje śmieci – także legislacyjne?

Podczas spotkania odbędzie się dyskusja z udziałem publiczności. Głównymi uczestnikami dyskusji będą sami przedsiębiorcy, którzy przedstawią swoje najważniejsze problemy wynikające z istniejących regulacji oraz być może propozycje ich rozwiązań.

Zachęcamy do wcześniejszego nadsyłania ewentualnych pytań na adres: biuro@zpp.poznan.pl

Honorowy Patronat nad spotkaniem objął Wojewoda Wielkopolski.

Szczegółowy opis wydarzenia dostępny jest na stronie.

Konferencje
2 stycznia 2019
Rejestracja przedsiębiorców uprawnionych do płacenia mniejszych składek ZUS tylko do 8 stycznia!
Rejestracja przedsiębiorców uprawnionych do płacenia mniejszych składek ZUS tylko do 8 stycznia!

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o niższych składkach ZUS dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność, których roczne przychody nie przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia.

To ogromna szansa radykalnej poprawy rentowności dla dziesiątków tysięcy osób, dla których zryczałtowany ZUS stanowił często barierę uniemożliwiającą rozwój ich firm, a w wielu przypadkach był obciążeniem nie do udźwignięcia – mówi rzecznik MŚP Adam Abramowicz.

Rzecznik przypomina jednocześnie, że warunkiem skorzystania z takiej możliwości jest zarejestrowanie się w ZUS z nowym kodem najpóźniej do 8 stycznia 2019 r., a także prowadzenie działalności w roku poprzednim przez co najmniej 60 dni.

Kto nie zrobi tego do 8 stycznia, będzie mógł płacić składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie proporcjonalnej do przychodów, czyli tzw. mały ZUS, dopiero za rok. Mam jednak nadzieję, że dzięki szybkiej reakcji mediów, informacja o możliwości i terminie rejestracji dotrze na czas do wszystkich zainteresowanych – mówi Adam Abramowicz, który przez wiele lat, będąc posłem przez prawie trzy kadencje, apelował w imieniu mikroprzedsiębiorców o zniesienie zryczałtowanego ZUS.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców złożyło pismo do Prezesa Rady Ministrów o wydłużenie tego terminu.

Mały ZUS - rejestracja do 8 stycznia
Działalność edukacyjna
21 grudnia 2018
Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP
Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP obyło się 21 grudnia br. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie. Pierwsza część posiedzenia dotyczyła wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców będących przedsiębiorcami. Obrady rozpoczął Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Obecny na posiedzeniu Marek Suski Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów zapowiedział, że rząd nie zamierza wprowadzać podwyżek cen energii. Temat cen energii elektrycznej przybliżył obecnym Marcin Roszkowski – Prezes Instytutu Jagiellońskiego. Swoje wystąpienia mieli m. in. Robert Wieliczko z Dolnośląskiej Rady Społem, który zaproponował podjęcie ustawy dopuszczającej, możliwość rozwiązania umów zawartych z dostawcami energii, Elżbieta Płuska z Business Center Club, która zwróciła uwagę na kwestię dotacji do realizacji audytów energetycznych dla sektora MŚP. Na zakończenie posiedzenia odbyła się dyskusja. Wszystkie wnioski i postulaty, które zostały poruszone podczas posiedzenia zostaną przekazane do sejmu.

Druga część posiedzenia Rady Przedsiębiorców dotyczyła zmian w projekcie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Pod tekstem znajdą Państwo nagranie z posiedzenia.

Play Video
Play Video
Rada Przedsiębiorców
19 grudnia 2018
Rzecznik MŚP
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oficjalnie otwarte!

Z udziałem parlamentarzystów, przedstawicieli rządu, organizacji i stowarzyszeń przedsiębiorców i pracodawców 19 grudnia br., w Warszawie odbyło się oficjalne otwarcie Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

– Dziękując znamienitym gościom za przybycie, pozwolę sobie podkreślić, że ranga dzisiejszego wydarzenia jest wyjątkowa. Instytucja Rzecznika MŚP ma być gwarantem jakościowej zmiany relacji na płaszczyźnie urząd – przedsiębiorca, wytyczonej ustawą Prawo przedsiębiorców. Ta ustawa nie bez powodu jest najważniejszą w pakiecie ustaw w ramach Konstytucji Biznesu, stanowi bowiem podstawowe zasady wolności działalności gospodarczej i wyznacza ramy jej prowadzenia. W tym gronie nie muszę przekonywać, że bez państwa przyjaznego tym, którzy tworzą dochód narodowy, nie da się zbudować państwa dobrobytu. A to oznacza, że bez równego traktowania, szanowania i nobilitacji tysięcy mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy stanowią trzon naszej gospodarki, nie da się osiągnąć znaczącej poprawy jakości życia wszystkich grup społecznych – mówił rzecznik MŚP Adam Abramowicz.

Rzecznik MŚP, powołany przez Prezesa Rady Ministrów na sześcioletnią kadencję, ma być strażnikiem realizacji zapisów Konstytucji Biznesu w codziennej praktyce działania administracji publicznej. Może m.in. przystępować do postępowań administracyjnych i skarbowych. Wspomagany przez Radę Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, zajmuje się ponadto monitorowaniem sytuacji przedsiębiorców z sektora MŚP, diagnozowaniem ich problemów. A także wydawaniem opinii aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej na terytorium RP.

– Byłem przedsiębiorcą i prawie przez trzy kadencje reprezentowałem interesy MŚP jako poseł. Sam wielokrotnie doświadczyłem arogancji urzędników, łatwo było mi więc jako parlamentarzyście interweniować w sprawach zgłaszanych przez wyborców, udzielać im wsparcia i pomocy prawnej. Jako rzecznik MŚP – już bezpartyjny, bo złożyłem mandat poselski z chwilą powierzenia mi tej funkcji – wykorzystam swoje doświadczenia, ale przede wszystkim wykorzystam możliwości i narzędzia, które daje ustawa o Rzeczniku MŚP w zakresie monitoringu i kontroli wprowadzania zapisów Konstytucji Biznesu w życie, a także stanowienia oraz ulepszania prawa, które decyduje o jakości polskiej gospodarki, pozycji przedsiębiorców, a w ślad za tym – społecznym dobrostanie. Chcę działać szybko i skutecznie – zapewnił Adam Abramowicz.

Kandydaturę Adama Abramowicza na rzecznika MŚP zgłosiła Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz. Wcześniej uzyskał on pozytywne opinie czterech reprezentatywnych organizacji pracodawców: Związku Rzemiosła Polskiego, Konfederacji „Lewiatan”, Związku Pracodawców Business Centre Club oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

„Rzecznik MŚP to gwarant wdrożenia zasad Konstytucji Biznesu, stojący na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Ma czuwać nad poszanowaniem zasady wolności działalności gospodarczej, bezstronności i równego traktowania oraz zasady uczciwej konkurencji. Rzecznik posiada kompetencje horyzontalne, dzięki którym będzie mógł podejmować działania o charakterze systemowym, dotyczące ogółu przedsiębiorców, takie jak żądanie wydania objaśnień prawnych do szczególnie skomplikowanych przepisów czy rozstrzygnięcia rozbieżności w orzecznictwie. Jednocześnie będzie mógł też interweniować w sprawach konkretnych firm z sektora MŚP np. przez przystąpienie do postępowania administracyjnego, podatkowego albo wniesienie skargi do sądu administracyjnego. Rzecznik będzie realizował swoje zadania przy pomocy Biura” – podano 22 czerwca br. w komunikacie prasowym MPiT o powołaniu Adama Abramowicza na rzecznika MŚP.

Biuro Rzecznika jest państwową jednostką budżetową. Coroczne sprawozdania z działalności Rzecznika będą przedstawiane Prezesowi Rady Ministrów i podawane do publicznej wiadomości. Znajdą się w nich m.in. informacje o podjętych przez Rzecznika czynnościach, a także uwagi o stanie przestrzegania praw przedsiębiorców oraz dostrzeżonych barierach i utrudnieniach w zakresie wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Tekst Konstytucji Biznesu oraz ustawy o Rzeczniku MŚP do pobrania tutaj.

Z okazji uroczystego otwarcia siedziby Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawicki skierował list, w którym napisał m. in. o tym, że powołanie instytucji Rzecznika, jako gwaranta wdrożenia zasad Konstytucji Biznesu było bardzo istotne. Cały list do przeczytania tutaj.

Sprawy regionalne
18 grudnia 2018
Uznanie działań Rzecznika przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów
Uznanie działań Rzecznika przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz otrzymał od Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów podziękowania za zaangażowanie i podjęte działania w sprawie zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Projekt ustawy zakładał m.in. przekazanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego. Proponowana zmiana mogła wygenerować ogromne koszty, zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i obywateli. W latach 2019-2028 maksymalny limit wydatków Transportowego Dozoru Technicznego opiewa niemal na 553 mln zł – wyliczył Adam Abramowicz.

Dziękujemy, że stanął Pan w obronie tych przedsiębiorców, negatywnie opiniując projekt zmiany ustawy. Zgadzamy się z zajętym przez Pana stanowiskiem, że znacznie wykracza on poza obowiązkowe wdrożenie Dyrektywy 2014/45/UE – pisze Prezes Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów dr inż. Leszek Turek. Dodaje także, swoją gotowość do współpracy nad projektem, tak aby był dopracowany.

List Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

Do Biura Rzecznika wpłynął także list od Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników podpisany przez Prezesa Stowarzyszenia Pana Jarosława Jakoniuka.

Moje środowisko odbiera odrzucenie tego projektu, jako Pana sukces i wyraża swoją ogromną wdzięczność za zainteresowanie naszym problemem i podjęte działania – fragment otrzymanego listu. Całość dostępna do przeczytania poniżej.

List Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników

Z kolei w liście od Pana Kazimierza Zbyluta – Prezesa Zarządu Warszawskiego Stowarzyszenia Stacji Kontroli Pojazdów możemy przeczytać:

Dzięki Pana postawie instytucja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców to nie szyld, a ważny urząd stojący autentycznie po stronie Przedsiębiorców i działający w ich obronie przed szkodliwymi nadregulacjami prawnymi.

List Warszawskiego Stowarzyszenia Stacji Kontroli Pojazdów

Interwencje i wnioski
17 grudnia 2018
21 grudnia: Posiedzenie Rady Przedsiębiorców
21 grudnia: Posiedzenie Rady Przedsiębiorców

W piątek 21 grudnia odbędzie się Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Spotkanie odbędzie się 21 grudnia br. (piątek) o godz. 10:00 w Sali Pod Kopułą, pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa.

Tematem posiedzenia będzie: Wzrost cen energii elektrycznej dla odbiorców będących przedsiębiorcami

W spotkaniu udział wezmą:

 1. Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii
 2. Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
 3. Henryk Baranowski – Prezes PGE
Rada Przedsiębiorców
17 grudnia 2018
warsztat
Sukces Rzecznika MŚP: rządowy projekt zmiany ustawy „Prawo o ruchu drogowym” zdjęty z porządku obrad sejmowych

Zdaniem Rzecznika MŚP, proponowane przez resort infrastruktury zmiany organizacji systemu nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów skutkowałyby znaczącym spadkiem rentowności firm, a nawet upadłościami.

– Projektodawca powołuje się wprawdzie na dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE, określające wymagania w zakresie badań technicznych pojazdów w poszczególnych państwach UE, zdecydował się jednakże na wprowadzenie w projekcie ustawy przepisów, które znacznie wykraczają poza jej treść, godząc jednocześnie w słuszny interes przedsiębiorców – wyjaśnia Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz.

W stanowisku, skierowanym w tej sprawie do Prezesa Rady Ministrów, Rzecznik MŚP przychyla się do opinii Warszawskiego Stowarzyszenia Stacji Kontroli Pojazdów, iż aktualnie istniejący system nadzoru, po dokonaniu niezbędnych korekt i usprawnień, może funkcjonować nie tylko lepiej, ale i znacznie taniej niż ten zawarty w projekcie ustawy.

Projekt ustawy zakłada m.in. przekazanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego. – Proponowana zmiana generuje ogromne koszty, zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i obywateli. W latach 2019-2028 maksymalny limit wydatków Transportowego Dozoru Technicznego opiewa niemal na 553 mln zł – wylicza Adam Abramowicz i dodaje: Jednocześnie przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów byłby zobowiązany do odprowadzania tzw. opłaty jakościowej za każde przeprowadzone badanie techniczne pojazdu, zaś zgodnie z uzasadnieniem do projektu, celem zaś wprowadzenia tej dodatkowej opłaty jest pozyskanie środków na „skonstruowanie i niezawodne funkcjonowanie nowego systemu nadzoru”. Oznacza to, że zaproponowane przez resort infrastruktury zmiany zapłaciliby przede wszystkim właściciele stacji diagnostycznych – w większości małych rodzinnych firm, których rentowność oscyluje dziś w granicach 2 proc.

Interwencje i wnioski
10 grudnia 2018
Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP
I Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP

Zapis transmisji z pierwszego posiedzenia Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Minister Adam Abramowicz, mianowany w czerwcu na Rzecznika, od razu zadeklarował, że celem jego działań będzie radykalna poprawa warunków funkcjonowania dla wszystkich ludzi biznesu, szczególnie mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Program I Posiedzenia Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

14.00 Otwarcie posiedzenia – Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

14.05 Przyjęcie porządku obrad

14.10 Propozycje zmian w projekcie nowej ustawy Ordynacja podatkowa – Jan Furtas – Business Center Club oraz Adam Mariański – Stowarzyszenie Polskich Firm Rodzinnych

14.20 Penalizacja przedsiębiorców z tytułu czynów zabronionych w sytuacjach, gdy nie można przypisać winy – projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione – Andrzej Sadowski – Centrum im. Adama Smitha

14.25 Naruszanie zasad Konstytucji Biznesu na przykładzie konkretnych przypadków – Jakub Bińkowski – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
– klauzula pewności prawa
– co nie jest zabronione, jest dozwolone

14.35 Potrzeba wprowadzenia abolicji dla płatników składek ZUS będących mikro lub małymi przedsiębiorcami – Wiesław Wójcik – Porozumienie na rzecz Przedsiębiorców Poszkodowanych w Outsourcingu Pracowniczym przez Organy Administracji Państwowej RP oraz Grzegorz Blak – Stowarzyszenie Ochrony Praw Poszkodowanych Przedsiębiorców

14.45 Zamówienia publiczne – problemy małych i średnich przedsiębiorców – Piotr Hofman – Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa oraz Piotr Barełkowski i Mirosław Litke – Izba Polskich Przedsiębiorców

14.55 Potrzeba pilnej zmiany modelu szkolenia zawodowego w Polsce – Marek Zdanowski – Business Center Club Loża Siedlce oraz Jan Klimek – Związek Rzemiosła Polskiego

15.05 Naruszanie zasady „UE + zero” przez administrację rządową – przypadek stacji kontroli pojazdów – Kazimierz Zbylut – Warszawskie Stowarzyszenie Stacji Kontroli Pojazdów

15.10 Odniesienie się do poruszonych problemów przedstawicieli:
– Ministerstwa Finansów,
– Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii,
– Ministerstwa Infrastruktury,
– Ministerstwa Edukacji Narodowej,
– Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
– Ministerstwa Sprawiedliwości,
– Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

15.45 Dyskusja

16.15 Powołanie grupy roboczej do spraw handlu

16.25 Podsumowanie posiedzenia i zamknięcie obrad – Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Play Video
Rada Przedsiębiorców
10 grudnia 2018
Forum Rynku Spożywczego i Handlu
Forum Rynku Spożywczego i Handlu

Podczas XI Forum Rynku Spożywczego i Handlu odbywającego się w dniach 5-6 listopada w Warszawie, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Minister Adam Abramowicz w panelu pt. Dawid czy Goliat – handel mierzy się z legislacyjnym naporem zwrócił uwagę na brak ochrony dla małych i średnich przedsiębiorców. Wspomniał o przewadze większych firm, m.in., dzięki ich działom prawnym. – Jako nowy urząd, będę chciał wprowadzić zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów tak, aby mikro, mali i średni przedsiębiorcy byli tak samo chronieni jak konsument. Będę się wsłuchiwał w głosy przedstawicieli małych i średnich firm, w to co jest dla nich najistotniejsze i najpilniejsze do zmiany.

Rzecznik przypomniał także, że obecnie jest procedowana ustawa, która reguluje kwestie zatorów płatniczych. – Małe i średnie firmy narzekają na dość częstą praktykę kredytowania ich pieniędzmi swojej działalności przez duże korporacje. To wynika z tego, że pozycja małych i średnich firm oraz dużych korporacji jest nierównoważna. Małe firmy nawet boją się naliczać odsetki od niezapłaconych faktur, by nie został zerwany kontrakt. W nowej ustawie chcemy, by to było automatycznie naliczane – tłumaczył Rzecznik.

Ponadto przypominamy, że została powołana Rada Przedsiębiorców. – Jest ona otwarta, zapraszam do niej wszystkie organizacje przedsiębiorców. Rada będzie służyła konsultacjom naszych pomysłów z przedsiębiorcami, w jej ramach będą też funkcjonowały branżowe grupy robocze.
W trakcie swojego wystąpienia Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił także uwagę na ryzyko działalności małych firm w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa. – Jednoosobowe firmy to duże niebezpieczeństwo, ponadto prowadzenie takiej formy działalności gospodarczej utrudnia sukcesję. Jeśli przychodzą trudne sytuacje i trzeba zamknąć firmę, to na przedsiębiorcę spadają konsekwencje tego zamknięcia. Często ludzie tracą wszystko. Tymczasem w Europie bardziej popularne jest prowadzenie nawet małych firm jako spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Tematem panelu była także franczyza. Zdaniem Adama Abramowicza, franczyza jest dobrym narzędziem dla tych, którzy chcą zacząć działalność gospodarczą, ale pod warunkiem, że umowa jest uczciwa. – Uczciwa umowa to taka, która pozwala na jej rozwiązanie bez zbytnich obciążeń finansowych dla franczyzobiorcy. Franczyzodawca też chce się zabezpieczyć, to zrozumiałe. Ale nie należy podpisywać umów np. na pięć lat, których nie można w trakcie wypowiedzieć, bo nie wiadomo co się stanie w tym czasie – mówił Rzecznik MŚP.

Na zakończenie swojego wystąpienia Rzecznik zabrał głos w sprawie zakazu handlu w niedziele. Podkreślił, że jest za wcześnie by oceniać, kto stracił a kto zyskał na zakazie handlu w niedziele. – Najważniejsze jest, że nie straciła gospodarka. Polacy zaakceptowali te ograniczenia – badania pokazują, że ponad 55% Polaków akceptuje zakaz i organizuje sobie ten czas inaczej. Jeśli społeczeństwo to akceptowało to żaden rząd nie będzie tego zmieniał – mówił Rzecznik.

Konferencje
9 grudnia 2018
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach odwołana ze stanowiska!
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach odwołana ze stanowiska!

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach została odwołana ze stanowiska! Pierwszy wniosek, złożony 21 listopada 2018 r. przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza, o ukaranie urzędnika przyniósł realne konsekwencje! To finał głośnej prowokacji urzędniczek. Mechanik samochodowy spod Bartoszyc pomógł kobietom wymienić żarówkę, nie wydał paragonu i został postawiony przed sądem.

Czytaj więcej na money.pl

Interwencje i wnioski, Publikacje medialne, Sprawy regionalne
9 grudnia 2018
Otwarcie Oddziału Biura Rzecznika MŚP w Krakowie
Otwarcie Oddziału Biura Rzecznika MŚP w Krakowie

W spotkaniu uczestniczył m.in. wiceprezes Rady Ministrów Jarosław Gowin.

Przedsiębiorcy z województw małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego mają możliwość korzystania z pomocy prawnej oraz reprezentacji swoich interesów w sprawach, którymi zajmuje się Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców – Adam Abramowicz.

Pełnomocnikiem terenowym Rzecznika MŚP w Krakowie jest Grzegorz Piątkowski, który pełni jednocześnie funkcję dyrektora Wydziału Wstępnej Analizy Wniosków.

Dzięki utworzeniu biura terenowego w Krakowie, a w przyszłości także w Białymstoku, Gdańsku i Poznaniu, zadania powierzone Rzecznikowi MŚP będą realizowane sprawnie i skutecznie w całej Polsce.

Otwarcie Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Krakowie
Sprawy regionalne
9 grudnia 2018
"Afera żarówkowa" TVN24 Czarno na Białym
„Afera żarówkowa” TVN24 Czarno na Białym

„Przedsiębiorca to nie jest oszust, państwo to nie jest łupieżca” – mówił Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców w magazynie reporterów Czarno na białym TVN24 o prowakacji urzędniczek z Bartoszyc. Cały program do obejrzenia tutaj.

Publikacje medialne
8 grudnia 2018
Ryczałtowy ZUS jest zabójcą miejsc pracy w Polsce
Ryczałtowy ZUS jest zabójcą miejsc pracy w Polsce

„Ryczałtowy ZUS jest zabójcą miejsc pracy w Polsce. Będę walczył o zmianę systemu, który eliminuje energię młodych ludzi chcących zakładać firmy w Polsce” – powiedział w wywiadzie Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Zobacz zapis wideo na stronie WP.pl

Publikacje medialne
8 grudnia 2018
80 organizacji w Radzie Przedsiębiorców
80 organizacji w Radzie Przedsiębiorców

W Radzie Przedsiębiorców powołanej przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – Adama Abramowicza jest już 80 organizacji! Rada zajmuje się m. in. wspieraniem Rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców, szybkim reagowaniem w przypadkach wymagających interwencji Rzecznika. To ważny organ doradczy i opiniodawczy. Bardzo dobrze, że już tyle organizacji zajmujących się sprawami przedsiębiorców dołączyło do Rady.

Rada Przedsiębiorców
8 grudnia 2018
Afera żarówkowa. Jak urzędy traktują przedsiębiorców...
Afera żarówkowa. Jak urzędy traktują przedsiębiorców…

„Wnioskowałem o ukaranie w trybie administracyjnym i będę wnioskował w każdym takim przypadku” – powiedział Adam Abramowicz.

Czytaj dalej…

Interwencje i wnioski, Sprawy regionalne
8 grudnia 2018
Wywiad Rzecznika dla money.pl
Wywiad Rzecznika dla money.pl

„Nie można zostawić przedsiębiorców samych sobie z podwyżkami cen energii” – mówił w Money.pl Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Wywiad

Publikacje medialne
8 grudnia 2018
Zastępca Rzecznika Jacek Cieplak na rzecz wspierania przedsiębiorczości
Zastępca Rzecznika Jacek Cieplak na rzecz wspierania przedsiębiorczości

Zastępca Rzecznika Jacek Cieplak brał dzisiaj udział w Parlamentarnym Zespole na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. Posiedzenie dotyczyło zmian jakie mają być wprowadzone w systemie badań technicznych pojazdów. Co ostatecznie zostanie zatwierdzone? Tego jeszcze nie wiemy, prace nad zmianami wciąż trwają.

Konferencje
8 grudnia 2018
Wniosek o ukaranie naczelnika Urzędu Skarbowego w Bartoszycach
Wniosek o ukaranie naczelnika Urzędu Skarbowego w Bartoszycach

Rzecznik złożył wniosek o ukaranie naczelnika Urzędu Skarbowego w Bartoszycach. Mechanik samochodowy spod Bartoszyc padł ofiarą prowokacji zorganizowanej przez urzędniczki. Pomógł kobietom wymienić żarówkę, nie wydał paragonu, został ukarany mandatem w wysokości 500 zł i postawiony przed sądem. Działania naczelnik US łamią przepisy Konstytucji Biznesu i są skrajnym naruszeniem zaufania przedsiębiorców do administracji publicznej. Takie zachowania należy karać.

Interwencje i wnioski
8 grudnia 2018
Gorące tematy Kongresu 590!
Gorące tematy Kongresu 590!

Pół roku Konstytucji Biznesu i rewolucja w podatkach – gorące tematy na Kongres 590! Mówią o tym przedstawiciele:
Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa
Izba Polskich Przedsiębiorców
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Biuro Rzecznika MŚP

Rewolucja w podatkach potrzebna od zaraz!

Pół roku Konstytucji Biznesu i rewolucja w podatkach – gorące tematy na Kongres 590! Mówią o tym przedstawiciele:Rada Gospodarcza Strefy Wolnego SłowaIzba Polskich PrzedsiębiorcówMinisterstwo Przedsiębiorczości i TechnologiiBiuro Rzecznika MŚP

Opublikowany przez Biuro Rzecznika MŚP Piątek, 16 listopada 2018

Konferencje
8 grudnia 2018
Kongres 590
Pół roku Konstytucji Biznesu…

Pół roku Konstytucji Biznesu – czy było warto? To jeden z tematów Kongresu 590 . Zapraszamy do obejrzenia transmisji z tego panelu.

Sytuacja MŚP po pół roku Konstytucji Biznesu – Kongres 590 – LIVE

Pół roku Konstytucji Biznesu – warto było???Oglądajcie transmisję na żywo z Jasionki, gdzie trwa właśnie Kongres 590.

Opublikowany przez Biuro Rzecznika MŚP Piątek, 16 listopada 2018

Konferencje
8 grudnia 2018
Forum Rynku Spożywczego i Handlu
Wystąpienie Rzecznika na Forum Rynku Spożywczego i Handlu

Forum Rynku Spożywczego i Handlu, którego prelegentem jest m.in. Rzecznik MŚP Adam Abramowicz.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2018 – II dzień

Rozpoczynamy II dzień Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2018!?Rozmawiamy dziś m.in. o problemie podwójnej jakości żywności oraz efektach zakazu handlu w niedzielę.

Opublikowany przez PortalSpozywczy Wtorek, 6 listopada 2018

Konferencje
8 grudnia 2018
Zapis wideo z otwarcia Europejskiego Kongresu MŚP
Zapis wideo z otwarcia Europejskiego Kongresu MŚP

Zapis wideo z otwarcia Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorców w Katowicach.

Zapraszamy do oglądania zapisu wideo…

Konferencje
8 grudnia 2018
Nowa grupa robocza ds. handlu. Po co? To jeszcze tajemnica...
Nowa grupa robocza ds. handlu. Po co? To jeszcze tajemnica…

Przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców powstaje grupa robocza do spraw handlu. Choć sam rzecznik Adam Abramowicz nie ujawnia, czym zajmie się ta grupa, to nieoficjalnie mówi się o co najmniej dwóch tematach.

Czytaj dalej na money.pl…

Publikacje medialne
8 grudnia 2018
Inauguracja 8 Kongresu MŚP
Inauguracja 8 Kongresu MŚP

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz podczas inauguracji 8. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Czytaj więcej…

Konferencje
8 grudnia 2018
Rzecznik działa…
Rzecznik działa…

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców działa, to nie jest sztuczna instytucja – zapewniała w piątek w Szczecinie ekspert Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii Katarzyna Machałowska. Dodała, że do rzecznika MŚP wpływają pierwsze wnioski.

Czytaj więcej

Publikacje medialne
8 grudnia 2018
Rzecznik był gościem na Europejskim Kongresie MŚP
Rzecznik był gościem na Europejskim Kongresie MŚP

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już pierwszego dnia przyciągnął do Międzynarodowego Centrum Kongresowego tłumy. W inauguracji wydarzenia wzięli udział m.in. komisarz UE ds. Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Mariya Gabriel oraz Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz, która podkreślała ważkość dla polskiej gospodarki sektora MSP. Zapraszamy do oglądania wystąpienia Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza podczas 8. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Play Video
Konferencje