Prezentacje i reportaż nt. dobrowolności ZUS w Polsce – V posiedzenie Rady Przedsiębiorców

Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z prezentacjami z V posiedzenia Rady Przedsiębiorców, podczas którego został poruszony temat dobrowolności składek ZUS w Polsce.

Zapraszamy również do obejrzenia reportażu o panu Andrzeju Kocie, mikroprzedsiębiorcy z Białej Podlaskiej, którego historia była jedną z inspiracji do podjęcia działań na rzecz wprowadzenia dobrowolnych ubezpieczeń społecznych.

Materiały z IV posiedzenia Rady Przedsiębiorców są dostępne do pobrania

10 kwietnia 2019 roku odbyło się IV Zwyczajne Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. To posiedzenie Rady było otwarte dla wszystkich właścicieli mikro, małych i średnich firm – dzięki temu każdy przedsiębiorca mógł skorzystać m.in. ze szkolenia ZUS nt. uprawnienia do kontroli zwolnień.

Wśród referowanych tematów znalazła się kwestia stosowania zasad Prawa przedsiębiorców przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Problematyka została przedstawiona przez dr. Radosława Bulejaka z Business Centre Club, który wraz z Zespołem ds. Ordynacji Podatkowej, działającym przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, opracował wykaz najbardziej uciążliwych dla przedsiębiorców praktyk. Do poruszonych zagadnień odnieśli się przedstawiciele Ministerstwa Finansów.

Fundacja Firmy Rodzinne przybliżyła europejski program wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców „Early Warning Europe”. Uczestnicy posiedzenia Rady Przedsiębiorców zapoznali się również szczegółowo z działaniem i obsługą portalu biznes.gov.pl, o którym opowiedział przedstawiciel Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Dodatkowo PARP zaprezentowała ofertę z funduszy UE w latach 2014 – 2020.

Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z prezentacjami oraz materiałami video z IV posiedzenia Rady Przedsiębiorców.

 

Mały ZUS 2019. Ponad 127 tys. zgłoszeń!

Adam Abramowicz - Podziękowanie za nagłośnienie akcji Mały ZUS
Adam Abramowicz - Podziękowanie za nagłośnienie akcji Mały ZUS

Dzięki informacjom w prasie, telewizji i mediach społecznościowych 127 400 przedsiębiorców, uprawnionych do małego ZUS, zdążyło złożyć wnioski o zmianę kodu ubezpieczenia społecznego. To był prawdziwy wyścig z czasem. 8 stycznia br., a więc zaledwie kilka dni po świąteczno-noworocznej przerwie w pracy, minął termin składania wniosków o mały ZUS. Według szacunków Biura Rzecznika MŚP, do skorzystania z tej ulgi było uprawnionych ok. 170 tys. przedsiębiorców. Wnioski o zmianę kodu ubezpieczenia można było składać bezpośrednio w urzędach ZUS bądź drogą elektroniczną, za pośrednictwem programu Płatnik.

127 400 złożonych w terminie wniosków, to niewątpliwie zasługa mediów, które w tych dniach informowały o warunkach przejścia na mały ZUS. Jako rzecznik MŚP serdecznie za to dziękuję. Był to też ważny sprawdzian mobilności i profesjonalizmu biur rachunkowych, z których usług korzystają osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – mówi Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP.

Zdaniem Rzecznika, tak duża liczba beneficjentów małego ZUS to wymierny dowód niezadowalającej rentowności firm w sektorze MŚP. Jednym z kryteriów skorzystania z ulgi było uzyskanie w roku ubiegłym przychodu poniżej 63 tys. zł, czyli po ok. 5 tys. zł miesięcznie. Po odliczeniu kosztów, realne dochody takich przedsiębiorców bywały często niższe od ustawowo najniższego wynagrodzenia. – Dla tych osób, głównie świadczących usługi, możliwość płacenia niższego ubezpieczenia społecznego będzie szansą na doinwestowanie swego miejsca pracy i rozwinięcie skrzydeł. Wysokość składki trzeba obliczyć samemu, wg algorytmu podanego przez ZUS. Zasada jest generalnie taka, że im mniejsza różnica między przychodem a dochodem, tym niższa kwota na ubezpieczenie społeczne – tłumaczy Adam Abramowicz.

Niestety, z powodu ograniczonego do 63 tys. zł rocznego przychodu, z małego ZUS nie skorzystali właściciele sklepów, którzy wykazują wysokie obroty, funkcjonując nierzadko na granicy opłacalności. A także rzemieślnicy rozliczający się wg karty podatkowej. – Jako rzecznik MŚP mam nadzieję, że mały ZUS to dopiero dobry początek regulacji, podejmowanych przez rząd z myślą o poprawie koniunktury całego sektora MŚP, a więc i całej gospodarki – mówi Adam Abramowicz.

Rejestracja przedsiębiorców uprawnionych do płacenia mniejszych składek ZUS tylko do 8 stycznia!

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o niższych składkach ZUS dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność, których roczne przychody nie przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia.

To ogromna szansa radykalnej poprawy rentowności dla dziesiątków tysięcy osób, dla których zryczałtowany ZUS stanowił często barierę uniemożliwiającą rozwój ich firm, a w wielu przypadkach był obciążeniem nie do udźwignięcia – mówi rzecznik MŚP Adam Abramowicz.

Rzecznik przypomina jednocześnie, że warunkiem skorzystania z takiej możliwości jest zarejestrowanie się w ZUS z nowym kodem najpóźniej do 8 stycznia 2019 r., a także prowadzenie działalności w roku poprzednim przez co najmniej 60 dni.

Kto nie zrobi tego do 8 stycznia, będzie mógł płacić składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie proporcjonalnej do przychodów, czyli tzw. mały ZUS, dopiero za rok. Mam jednak nadzieję, że dzięki szybkiej reakcji mediów, informacja o możliwości i terminie rejestracji dotrze na czas do wszystkich zainteresowanych – mówi Adam Abramowicz, który przez wiele lat, będąc posłem przez prawie trzy kadencje, apelował w imieniu mikroprzedsiębiorców o zniesienie zryczałtowanego ZUS.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców złożyło pismo do Prezesa Rady Ministrów o wydłużenie tego terminu.

Mały ZUS - rejestracja do 8 stycznia