Spółki z udziałem skarbu państwa wycofują się ze stosowania metody split payment

Dzięki staraniom Jacka Cieplaka, Zastępcy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, kilka dużych spółek z udziałem skarbu państwa zaprzestało stosowania metody podzielonej płatności wobec mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Metoda split payment naraża małych dostawców na straty finansowe.

Polecamy artykuł Pulsu Biznesu „Split payment dzieli spółki skarbu”. (link poniżej)

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców składa wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec urzędników odpowiedzialnych za wszczynanie nieuzasadnionego postępowania karnego skarbowego

ZUS

W związku ze zgłoszeniami przedsiębiorców kierowanymi do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz wystąpił o rozpoczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec urzędników Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu, odpowiedzialnych za wszczynanie nieuzasadnionego postępowania karnego skarbowego w celu zawieszania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Zawieszanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tuż przed jego wygaśnięciem, jest praktyką wciąż stosowaną przez niektórych urzędników w Polsce. Ma ona na celu przedłużenie możliwości prowadzenia kontroli podatkowej lub celno-skarbowej. Dzięki temu organ podatkowy lub celno-skarbowy ma możliwość wydania decyzji nawet po okresie, w którym zobowiązania podatkowe powinny się przedawnić. Ministerstwo Finansów, aby ograniczyć podobne sytuacje w przeszłości, wystosowało do urzędników specjalne zalecenia, których powinni przestrzegać. Dodatkowo, ta kwestia została również rozwiązana w przygotowanym przez Ministerstwo projekcie nowej ordynacji podatkowej. Pomimo otrzymania precyzyjnych wytycznych oraz wiedzy o projektowanych nowych przepisach – wciąż zdarzają się przypadki urzędników, którzy dokonują interpretacji według własnego uznania.

– Za pośrednictwem Rady Przedsiębiorców i bezpośrednio do Biura Rzecznika spływają informacje o urzędnikach, którzy wciąż nie stosują się do wytycznych Ministerstwa Finansów – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. – Taka praktyka stoi w sprzeczności z ideą Konstytucji Biznesu, której powinni przestrzegać.

W przypadku przedsiębiorcy z Wrocławia od 2014 roku toczyło się postępowanie podatkowe w sprawie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do sierpnia 2013 roku. To postępowanie nie zostało rozstrzygnięte do dnia dzisiejszego, a jego przedawnienie nastąpiłoby wraz z końcem 2018 r. W dniu 23 listopada 2018 roku Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu wszczął postępowanie przygotowawcze, czego skutkiem było zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego Spółki.

– Wszczęcie postępowania jeszcze przed wydaniem decyzji przez organ I instancji oznacza, że organ, który wszczął to postępowanie kierował się jednoznacznie chęcią zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Takie praktyki nadwyrężają zaufanie przedsiębiorców do urzędów i wpływają negatywnie na swobodę prowadzenia działalności gospodarczej – powiedział Jacek Cieplak, Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Po rekomendacji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – Polska Grupa Górnicza rezygnuje ze stosowania podzielonej płatności dla najmniejszych firm

Split payment

W piśmie skierowanym do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. zadeklarowała, że od marca zrezygnuje ze stosowania podzielonej płatności przy zamówieniach do kwoty 20 000 zł. Tym samym PGG dołączyła do największych spółek z udziałem Skarbu Państwa, które zmieniły swoje podejście do metody podzielonej płatności.

Metoda podzielonej płatności (MPP) jest dobrowolna, ale powszechnie stosowana wśród spółek z udziałem Skarbu Państwa. Polega ona na tym, że kwota netto trafia na zwykły rachunek, a część odpowiadająca VAT zostaje przelana na konto VAT. Możliwości dysponowania pieniędzmi z kont VAT są ograniczone. Taka forma płatności stanowi duże obciążenie dla najmniejszych przedsiębiorców. Negatywnie wpływa na zarządzanie przez nie płynnością finansową.

12 lutego br. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skierował apel do największych spółek z udziałem Skarbu Państwa o wprowadzenie odstępstw od stosowania metody podzielonej płatności dla najmniejszych firm. W odpowiedzi na rekomendację Rzecznika odpowiednie zmiany wprowadziła Grupa Lotos S.A. oraz Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. Dodatkowo, cztery kolejne spółki potwierdziły, że już teraz kierują się odpowiednimi procedurami w tym zakresie. Są to: Enea S.A., Grupa Azoty S.A., PKP Cargo S.A. oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

– Zadeklarowane przez spółki z udziałem Skarbu Państwa zmiany w zakresie metody podzielonej płatności zredukują obciążenie dla najmniejszych przedsiębiorców i ułatwią im skuteczne zarządzanie płynnością finansową. To dobra wiadomość dla wszystkich partnerów tych spółek  – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skutecznie interweniuje w trzech sprawach broniąc praw przedsiębiorców

Dzięki zaangażowaniu i interwencjom Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wydano ważne rozstrzygnięcia, które mogą okazać się istotne dla działalności sektora MŚP w Polsce.

Szczegółowy opis spraw:

 

W marcu 2019 r. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców trzykrotnie skutecznie interweniował w sprawach z wniosków złożonych przez przedsiębiorców. W efekcie wydane zostały dwa wyroki przez Wojewódzkie Sądy Administracyjne oraz jedna decyzja przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, które mają pozytywny wpływ na pewność prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i stoją w zgodzie z zapisami Konstytucji Biznesu.

– Jako Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców stoję na straży praw mikro, małych i średnich przedsiębiorców i dbam o wprowadzanie w życie zapisów Konstytucji Biznesu. Docierają do mnie również wnioski od właścicieli małych firm, którzy prowadzą sprawy, w których stroną jest urząd, samorząd lub instytucja państwowa. Jeżeli, podczas sprawdzania wniosku, stwierdzimy naruszenie prawa: wówczas podejmujemy odpowiednie czynności – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

– Wspieranie przedsiębiorców na etapie postępowań administracyjnych, a w razie potrzeby także wnoszenie skargi do sądu administracyjnego, jest jedną z kompetencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Możemy również angażować się w pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a administracją. Te wszystkie sprawy prowadzą nasi prawnicy z Wydziału Interwencyjno – Procesowego, dysponujący wiedzą z zakresu prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych – powiedział Jacek Cieplak, Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego

W sprawie podatnika, rozpatrywanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców dotyczyło podmiotu, któremu zgodnie z decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego, nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, ze względu na błędne oznaczenie towarów na fakturach. Decyzja została wydana, pomimo że w toku postępowania podatkowego (przed wydaniem decyzji) podatnik przedstawił wszelkie niezbędne wyjaśnienia, dokumenty źródłowe potwierdzające dokonanie transakcji oraz szczegółowe cechy towarów będących ich przedmiotem.

Na skutek wniesionego przez przedsiębiorcę odwołania Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego. Podatnik od ww. decyzji wywiódł skargę, a Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej stwierdzając, że Podatnik nie mógł zostać pozbawiony prawa do odliczenia VAT. Naczelnik Urzędu Skarbowego wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uchylił w całości zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny ponownie rozpoznając sprawę skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne o to czy zasady: neutralności podatkowej i proporcjonalności, nie stoją na przeszkodzie takiej praktyce krajowej, która odmawia prawa do odliczenia VAT z faktur, na których widnieje błędny rodzaj towaru, pomimo że w toku postępowania podatkowego podatnik przedstawił wszelkie niezbędne wyjaśnienia oraz dokumenty.

W uzasadnieniu wydanego orzeczenia TSUE w pierwszej kolejności podkreślił, że prawo do odliczenia jest fundamentalnym prawem podatnika VAT i jedną z najważniejszych zasad wspólnego systemu VAT w Unii Europejskiej. TSUE podkreślił, że jakkolwiek na podatniku, spoczywa ciężar udowodnienia spełnienia przesłanek (materialnych i formalnych) uprawniających go do skorzystania z prawa do odliczenia VAT, to jednak organy podatkowe nie mogą ograniczyć się tylko do zbadania samej treści faktury, ale muszą również uwzględnić dodatkowe informacje przedstawione przez podatnika.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców w złożonym stanowisku wywiódł, że podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, a wyrok TSUE znajduje zastosowanie do obydwu grup faktur, objętych decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego. WSA wyrokiem z dnia 28 marca 2019 roku uchylił decyzję organu drugiej instancji i poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji, a w ustnym uzasadnieniu podzielił argumentację Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz podatnika. Orzeczenie jest nieprawomocne.

– Prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego jest podstawową cechą podatku od wartości dodanej, odróżniającą go od innych podatków obrotowych. Prawo to jest także kluczowe dla zachowania zasady neutralności podatku VAT. Kwestionowanie przez organy możliwości obniżenia podatku należnego od sprzedaży towarów i usług o podatek naliczony powinno być wyjątkiem od reguły, a nie zasadą. W omawianej sprawie bezspornym było to, że przedsiębiorca transakcji dokonał, dostarczył bowiem na tą okoliczność szeregu dowodów, wykazał także co faktycznie było przedmiotem transakcji. Jedynym uchybieniem przedsiębiorcy było wadliwe oznaczenie towaru na fakturach. Pomimo tego, że nie nastąpiło żadne uszczuplenie należności podatkowych przez przedsiębiorcę, a dokonane transakcje zostały udokumentowane w sposób wiarygodny, organy podatkowe odmówiły  przedsiębiorcy prawa do odliczenia podatku naliczonego. Tymczasem orzecznictwo TSUE od dawna podkreśla wagę zasady neutralności podatku VAT i w tym kontekście nakazuje oceniać błędy formalne związane z fakturami z rozwagą – podsumowuje dr Anna Zaręba-Faracik, Dyrektor Wydziału Interwencyjno – Procesowego w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Obrona przedsiębiorców przed arbitralnym i bezprawnym działaniem aparatu państwowego

W wyniku kontroli przewozu drogowego oleju napędowego grzewczego funkcjonariusze Urzędu Celno-Skarbowego ustalili, że w zgłoszeniu przewozu towaru przewoźnik nie uzupełnił danych dotyczących numeru zezwolenia drogowego. Kierowca okazał stosowny wypis z zaświadczenia na przewozy drogowe ze wskazanym tam numerem zezwolenia, ale numer ten nie był odnotowany w zgłoszeniu w systemie SENT. Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego nałożył na przewoźnika karę pieniężną w kwocie 5 000 zł za niewykonanie obowiązku uzupełnienia w rejestrze zgłoszeń systemu monitorowania drogowego o dane wymagane przepisami prawa. Przewoźnik wniósł odwołanie od tej decyzji.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wstąpił do toczącego się postępowania. W ocenie Rzecznika organ naruszył przepisy art. 22 ust. 2 w zw. z ust. 3 ustawy o systemie monitorowania w zw. z art. 121 § 1, art. 122, art. 124, art. 191 oraz art. 210 § 1 pkt 6 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa poprzez nieodstąpienie od wymierzenia kary w sytuacji w której okoliczności faktyczne (tj. dokonywanie legalnego przewozu, który został właściwie zgłoszony oraz brak uszczuplenia należności Skarbu Państwa) towarzyszące nieuzupełnieniu przez przewoźnika zgłoszenia przewozu towaru, czyniły odstąpienie od wymierzenia kary koniecznym.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej uchylił w całości decyzję Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego i odstąpił od nałożenia na przewoźnika kary pieniężnej. W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia wskazał, iż podziela stanowisko Rzecznika, że zaistniała w niniejszej sprawie sytuacja, rozpatrywana przez pryzmat zasady sprawiedliwości społecznej, nie przemawia za nałożeniem kary.

– Rzecznik Małych i Średnich przedsiębiorców to instytucja powołana do obrony przedsiębiorców przed arbitralnym i bezprawnym działaniem aparatu państwowego. Stanowisko Rzecznika w niniejszej sprawie od początku było jasne – nie godzimy się na traktowanie uczciwych przedsiębiorców jak przestępców – podsumowuje dr Anna Zaręba-Faracik, Dyrektor Wydziału Interwencyjno – Procesowego w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – wskazując, że czas zacząć doceniać przedsiębiorców za ich działania i przestać karać w sytuacjach, gdy ich intencje są uczciwe, a jedynie pewne oczywiste omyłki związane z nałożoną na nich biurokracją stanowią przyczynę uchybień, przy jednoczesnym braku uszczuplenia majątku Skarbu Państwa.

Obowiązek konsekwentnego działania organów podatkowych

Przedsiębiorca z branży gastronomicznej wystąpił do Dyrektora Izby Skarbowej o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług w zakresie uznania za dostawę towarów sprzedaży gotowych posiłków i dań oraz ustalenia właściwej stawki podatku VAT dla niniejszej sprzedaży. Dyrektor Izby Skarbowej ustalił, że sprzedaż towarów z przeznaczeniem do konsumpcji w lokalu, na wynos lub wraz z dowozem do klienta stanowi dostawę towarów dla celów podatku VAT i podlega opodatkowaniu 5% stawką.

W oparciu o uzyskaną pozytywną interpretację Przedsiębiorca złożył do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od towarów i usług. Po rozpatrzeniu wniosku ww. Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał złożone korekty deklaracji za prawidłowe, dokonując tzw. „bezdecyzyjnego zwrotu nadpłaty podatku”.

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej wszczął postępowanie kontrolne w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres objęty wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Po przeprowadzeniu postępowania Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej decyzją stwierdził, że posiłki sprzedawane przez Przedsiębiorcę, w związku  z tym, iż przeznaczone są do bezpośredniej konsumpcji, nie mogą korzystać ze 5% stawki podatku VAT. W ocenie Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej Przedsiębiorca świadczył usługi związane z wyżywieniem, które opodatkowane są według 8% stawki podatku VAT.

Przedsiębiorca wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i zwrócił się do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z prośbą o interwencję w sprawie. W ocenie Rzecznika w toku prowadzonego postępowania podatkowego doszło do naruszenia zasady zaufania do Organów podatkowych, gdyż Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej zakwestionował ustalenia Naczelnika Urzędu Skarbowego. W skierowanym piśmie Rzecznik wskazał na naruszenie przez Organy podatkowe m. in.  art. 2 i 7 Konstytucji w zw. z art. 75 § 4 i art. 75 § 5 oraz 21 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, poprzez wydanie decyzji pozostającej w sprzeczności z rozstrzygnięciem Naczelnika Urzędu Skarbowego.

W ustnym uzasadnieniu wydanego wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że podziela argumentację Rzecznika. W ocenie Sądu – Organ podatkowy dokonując kompleksowego określenia zobowiązania podatkowego, zakwestionował prawidłowość rozstrzygnięcia w zakresie objętym wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku. Według Sądu  w takiej sytuacji winien najpierw dokonać wzruszenia decyzji w oparciu o nadzwyczajne tryby tj. wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji, gdyż decyzja o zwrocie nadpłaty wiąże Organ, a tym samym nie może być wydawana niejako na próbę. W efekcie czego ww. Sąd uchylił zaskarżoną decyzję i przekazał do ponownego rozpoznania. Wyrok nie jest prawomocny.

– Wyrok, jeśli się uprawomocni lub utrzyma się przed NSA, może mieć przełomowe znaczenie dla wielu przedsiębiorców. Orzeczenie to bowiem narzuca organom podatkowym konieczność działania w sposób konsekwentny. Nie może być tak, że przedsiębiorca wnioskujący o zwrot nadpłaty podatku VAT i otrzymujący ją (bez wydanie decyzji, ale w drodze czynności materialno-technicznej) przez kilka lat żyje w niepewności, czy kontrola nie zostanie wobec niego wszczęta i nie będzie musiał pewnych kwot zwrócić. Organ podatkowy powinien wiedzieć kiedy może dokonać zwrotu, a kiedy nie ma ku temu przesłanek. Zwrot nadpłaty podatku VAT bez wydawania decyzji możliwy jest w gruncie rzeczy tylko wtedy gdy prawidłowość skorygowanego zeznania (deklaracji) nie budzi wątpliwości organu podatkowego.  Jeśli organ dokonuje zwrotu, to przedsiębiorca powinien móc działać w zaufaniu do państwa, że takie rozstrzygnięcie, choć literalnie bez wydania decyzji, jest prawidłowe i nie niesie za sobą negatywnych konsekwencji prawnych. Orzeczenie WSA wydane jest w duchu Konstytucji Biznesu, która stanowi podstawę do szeroko zakrojonych zmian m.in. w obrębie postępowań podatkowych – podsumowuje dr Anna Zaręba-Faracik, Dyrektor Wydziału Interwencyjno – Procesowego w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwraca się z prośbą o odstąpienie od nakładania kar w przypadku opóźnień w sporządzaniu, podpisywaniu oraz składaniu e-sprawozdań finansowych

[real3dflipbook id=”2″]Adam Abramowicz skierował pismo do Minister Finansów i Ministra Sprawiedliwości, w którym porusza problem nowej infrastruktury teleinformatycznej do sporządzania, podpisywania oraz składania e-sprawozdań przez przedsiębiorców oraz potrzebę przeprowadzenia odpowiedniej akcji informacyjnej. W 2019 roku przedsiębiorcy w Polsce po raz pierwszy podpisują elektronicznie sprawozdania finansowe. W związku z tym do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców spływają informacje od przedsiębiorców, że to rozwiązanie wciąż wymaga przybliżenia zasad w zakresie stosowania nowych narzędzi. Wsłuchując się w głos mikro, małych i średnich przedsiębiorców, Adam Abramowicz skierował pismo do Teresy Czerwińskiej, Minister Finansów, i Zbigniewa Ziobro, Ministra Sprawiedliwości. W swoim liście Rzecznik zwrócił się z prośbą o rozważenie odstąpienia od nakładania kar na przedsiębiorców, którzy ewentualnie spóźnią się z realizacją obowiązków w zakresie e-sprawozdań finansowych. Adam Abramowicz zaapelował również o przeprowadzenie akcji informacyjnej na temat zbliżającego się terminu sporządzania sprawozdań finansowych, sposobu ich podpisywania oraz miejsca udostępnienia narzędzi umożliwiających nieodpłatne składanie e-sprawozdań finansowych. – E-sprawozdania finansowe stanowią nowość dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Kontaktują się ze mną właściciele firm, którzy nie mają pewności jak stosować nowe przepisy i z których narzędzi korzystać. W związku z tym zwróciłem się z prośbą do właściwych ministerstw o rozważenie odstąpienia od nakładania kar i przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji informacyjnej – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. [vc_btn title=” Pismo Rzecznika MŚP do Minister Finansów i Ministra Sprawiedliwości ws. e-sprawozdań finansowych” style=”outline” shape=”square” color=”danger” size=”lg” align=”left” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” button_block=”true” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Frzecznikmsp.gov.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2FPismo-Rzecznika-M%C5%9AP-do-Minister-Finans%C3%B3w-i-Ministra-Sprawiedliwo%C5%9Bci.pdf|title:%09Pismo%20Rzecznika%20M%C5%9AP%20do%20Minister%20Finans%C3%B3w%20i%20Ministra%20Sprawiedliwo%C5%9Bci%20ws.%20e-sprawozda%C5%84%20finansowych|target:%20_blank|rel:nofollow”] [vc_btn title=” Odpowiedź Ministerstwa Finansów” style=”outline” shape=”square” color=”danger” size=”lg” align=”left” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” button_block=”true” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Frzecznikmsp.gov.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2FOdpowied%C5%BA-MF.pdf|title:Odpowied%C5%BA%20MF|target:%20_blank|rel:nofollow”]

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców broni przedsiębiorców przed praktyką zawieszania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego poprzez wszczynanie nieuzasadnionego postępowania karnego skarbowego

W związku ze zgłoszeniami przedsiębiorców kierowanymi do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz wystąpił o rozpoczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec urzędników Urzędów Skarbowych w Cieszynie i Sosnowcu, odpowiedzialnych za wszczynanie nieuzasadnionego postępowania karnego skarbowego w celu zawieszania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Zawieszanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tuż przed jego wygaśnięciem, jest praktyką wciąż stosowaną przez niektórych urzędników w Polsce. Ma ona na celu przedłużenie możliwości prowadzenia kontroli podatkowej lub celno-skarbowej. Dzięki temu organ podatkowy lub celno-skarbowy ma możliwość wydania decyzji nawet po okresie, w którym zobowiązania podatkowe powinny się przedawnić. Ministerstwo Finansów, aby ograniczyć podobne sytuacje w przeszłości, wystosowało do urzędników specjalne zalecenia, których powinni przestrzegać. Dodatkowo, ta kwestia została również rozwiązana w przygotowanym przez Ministerstwo projekcie nowej ordynacji podatkowej. Pomimo otrzymania precyzyjnych wytycznych oraz wiedzy o projektowanych nowych przepisach – wciąż zdarzają się przypadki urzędników, którzy dokonują interpretacji według własnego uznania.

– Wielu urzędników zapoznało się z zaleceniami Ministerstwa Finansów i stosuje się do nich – chciałbym im za to podziękować, ponieważ swoim podejściem budują dobre relacje z przedsiębiorcami – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. – Docierają do mnie jednak informacje, że mimo to są jeszcze urzędnicy, którzy z niezrozumiałych dla mnie powodów, wciąż stosują tę praktykę. Chciałbym podkreślić, że stoi ona w sprzeczności z ideą Konstytucji Biznesu, której powinni przestrzegać.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, zwrócił się z prośbą do Rady Przedsiębiorców – organu doradczego i opiniodawczego – o przekazanie przykładów właścicieli małych i średnich firm, objętych praktyką zawieszania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tuż przed jego wygaśnięciem. W odpowiedzi otrzymał informacje o ponad 40 przypadkach. Każdy z tych przykładów został gruntownie przeanalizowany, biorąc pod uwagę m.in. terminy wszczęcia postępowania karnego skarbowego i zastosowane wobec podatników środki. Spośród wszystkich przypadków Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wybrał dwa najbardziej rażące przykłady nadużyć urzędników z Cieszyna i Sosnowca. Jednocześnie Adam Abramowicz zawnioskował o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec osób odpowiedzialnych za stosowanie tej praktyki.

Przykład 1 – Cieszyn

Przedsiębiorca z Cieszyna został zawiadomiony, na miesiąc przed przedawnieniem zobowiązań podatkowych, o wszczęciu w jego sprawie postępowania karnego skarbowego. Tym samym jego zobowiązania podatkowe nie uległy przedawnieniu. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie wydał decyzję podatkową jeszcze przed wszczęciem postępowania wobec podatnika. Celem tego działania było umożliwienie wydania ponownej decyzji po okresie, w którym teoretycznie zobowiązania podatkowe powinny się przedawnić, gdyby sąd administracyjny uchylił pierwotnie wydaną decyzję podatkową.

Przykład 2 – Sosnowiec

W przypadku przedsiębiorcy z Sosnowca zastosowane zostały środki niewspółmierne do sprawy. Podatnik nie mógł stawić się na przesłuchaniu do Urzędu Skarbowego w Sosnowcu we wcześniej wyznaczonym terminie ze względów rodzinnych i zdrowotnych, wobec czego został doprowadzony na przesłuchanie przez Policję w ostatni dzień roku. Szybką decyzję w tej sprawie podjął sąd karny, wydając wyrok nakazowy w niecałe 4 miesiące od wszczęcia postępowania karnego skarbowego, mimo że zwyczajowy czas oczekiwania na rozprawę liczony jest w latach.

– Dzisiejsze wnioski o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych wobec urzędników z Cieszyna i Sosnowca to jasny sygnał dla kadry urzędniczej w Polsce, że stosowanie tego typu wybiegów administracyjnych będzie piętnowane. Takie praktyki nadwyrężają zaufanie przedsiębiorców do urzędów i wpływają negatywnie na swobodę prowadzenia działalności gospodarczej – dodał Adam Abramowicz.

Przedsiębiorcy zyskają ochronę konsumencką

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przedstawiło pakiet ustaw „Przyjazne Prawo”. Wśród przepisów znalazły się zmiany postulowane przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców dotyczące objęcia przedsiębiorców ochroną konsumencką.

W lutym br. Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, podjął działania na rzecz wdrożenia przepisów o ochronie konsumenckiej dla przedsiębiorców w relacjach z innymi przedsiębiorcami, które były oczekiwane przez przedstawicieli sektora MŚP. Podczas posiedzenia Rady Przedsiębiorców, które odbyło się 21 lutego br., został wystosowany postulat m.in. właśnie o rozszerzenie zakresu wybranych przepisów konsumenckich na mikroprzedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

– Ponad 2,5 miliona przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie ma takich samych praw, jakie przysługują zwykłym konsumentom. Dla osób prowadzących małą działalność gospodarczą brak prawa, na przykład do reklamacji, stanowi problem – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poinformowało, że w pakiecie ustaw „Przyjazne Prawo”, przekazanym do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, uwzględniono m.in. prawo do gwarancji czy reklamacji, także dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG.

– Cieszę się, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii realizuje apel, który był zgłaszany przez przedstawicieli sektora MŚP i przeze mnie. Dzięki nabyciu praw konsumenckich właściciele małych firm będą mogli być spokojniejsi o prowadzenie działalności i ewentualną ochronę prawną przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi – dodał Adam Abramowicz.

List Rzecznika MŚP do Premiera ws. opinii BAS o wpływie ograniczenia handlu w niedziele na sektor MŚP

[real3dflipbook id=’1′]W dzisiejszym liście skierowanym do Premiera Mateusza Morawieckiego Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazuje, że opinia Biura Analiz Sejmowych ws. skutków  ograniczenia handlu w niedziele dla sektora MŚP została przygotowana w sposób nieprofesjonalny i bez należytej staranności. Ograniczenie handlu w niedziele to temat ważny zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów, więc decyzje muszą być podejmowane na podstawie wiarygodnych danych. Z tego powodu Rzecznik Adam Abramowicz zwrócił się do Marszałka Sejmu o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i podjęcie środków zaradczych, w celu zapobieżenia podobnym przypadkom w przyszłości.

Dodatkowo w piśmie zaadresowanym do Premiera Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazał najpilniejsze potrzeby branży handlowej sektora MŚP. Są to:

  1. Przywrócenie zawieszonej od listopada 2016 roku ustawy o podatku handlowym;
  2. Zlikwidowanie nieuczciwych praktyk korporacji handlowych, wyrażających się w bezkarnym stosowaniu cen dumpingowych bez reakcji UOKiK;
  3. Ograniczenie napływu towaru spoza UE, który nie podlega tym samym rygorom jakościowym co wyprodukowany na wspólnym obszarze gospodarczym.

Informacja prasowa w sprawie wniosku Rzecznika do Ministra Zdrowia o wydanie objaśnień prawnych

Rzecznik MŚP wnioskuje do Ministra Zdrowia o wydanie objaśnień prawnych dotyczącego możliwości i zakresu stosowania ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne w odniesieniu do zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydanych przed wejściem w życie Ustawy nowelizującej. Znowelizowana Ustawa przyznała prawo do prowadzenia aptek wyłącznie osobom fizycznym, posiadającym tytuł zawodowy farmaceuty.

W uzasadnieniu ustawodawca zastrzegł, że nowe przepisy mają zastosowanie wyłącznie do zezwoleń wydawanych dla nowo powstających aptek.

Moja interwencja dotyczy sprawy, w której spółka wnosi o naniesienie zmiany w zezwoleniu wydanym przed nowelizacją prawa farmaceutycznego. W takim przypadku powoływanie się w decyzji odmownej przez organy inspekcji farmaceutycznej na ustawę, która reguluje wydawanie nowych zezwoleń, stoi w sprzeczności z zasadą przyjaznej interpretacji przepisów, gwarantowaną ustawą „Prawo przedsiębiorców”, i narusza fundamentalne zasady tzw. Konstytucji Biznesu”: zasadę pogłębionego zaufania, pryncypialności, bezstronności i równego traktowania. Żeby w przyszłości nie dochodziło do podobnych sytuacji, wystąpiłem do właściwego resortu z wnioskiem o wydanie objaśnienia prawnego. Zadaniem Rzecznika MŚP jest czuwanie nad tym, by wszystkie urzędy i instytucje państwowe stosowały zasady Konstytucji Biznesu, pamiętając o zasadzie naczelnej: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone” – mówi Adam Abramowicz.

Pismo do Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości.

Rzecznik MŚP zwrócił się do Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości o pilne opracowanie i udostępnienie nieodpłatnego oprogramowania umożliwiającego mikro, małym i średnim przedsiębiorcom składanie e-sprawozdań finansowych w wymaganym formacie. Oprogramowanie powinno zapewnić przedsiębiorcom autoryzowane i bezpieczne narzędzie do wygenerowania dokumentu elektronicznego w formacie wymaganym przez MinistraFinansów i podpisanie go nieodpłatnym profilem zaufanym ePUAP. Finalnie zaś taki dokument powinien zostać przyjęty przez system eKRS prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości. Wykonanie takiego oprogramowania będzie wymagało współpracy Ministerstwa Finansów, MinisterstwaSprawiedliwości i Ministerstwa Cyfryzacji. Narzędzie dedykowane przedsiębiorcom w celu umożliwienia wykonanie ich obowiązków, zwłaszcza gdy posiadają organy wieloosobowe, powinno zostać opracowane niezwłocznie ze względu na upływające wkrótce terminy podpisywania (31 marca br.) i składania sprawozdań finansowych za rok ubiegły. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, mając na względzie to, że bardzo krótkie terminy będą niedogodne zarówno dla przedsiębiorców jak i dla administracji publicznej zaproponował także alternatywne rozwiązanie polegające na wprowadzeniu uregulowania zezwalającego na składanie e-sprawozdań finansowych w dowolnym formacie przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców do 15 lipca 2020 r.