Prezentacje i reportaż nt. dobrowolności ZUS w Polsce – V posiedzenie Rady Przedsiębiorców

Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z prezentacjami z V posiedzenia Rady Przedsiębiorców, podczas którego został poruszony temat dobrowolności składek ZUS w Polsce.

Zapraszamy również do obejrzenia reportażu o panu Andrzeju Kocie, mikroprzedsiębiorcy z Białej Podlaskiej, którego historia była jedną z inspiracji do podjęcia działań na rzecz wprowadzenia dobrowolnych ubezpieczeń społecznych.

V Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Przedsiębiorców 9 Maj 2019 [Rejestracja]

Mali i średni przedsiębiorcy wskazują, że jedną z najpoważniejszych barier w prowadzeniu działalności gospodarczej jest zryczałtowany ZUS. W Niemczech, kraju o najsilniejszej gospodarce w Europie, obowiązuje system dobrowolnych ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców, który mógłby być także zastosowany w Polsce. Tematem posiedzenia Rady Przedsiębiorców będzie właśnie postulat dobrowolności ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców prowadzących firmy w formie działalności gospodarczej. Posiedzenie odbędzie się dnia 9 maja 2019 r. o godz. 11:30 w Sali pod Kopułą w budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

Ze względu na ograniczenia w dostępie do budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, przedsiębiorców chętnych do udziału w posiedzeniu prosimy o rejestrację: link na dole strony.

Szczegółowa agenda posiedzenia zostanie rozesłana do zarejestrowanych uczestników w terminie późniejszym.

Posiedzenie Rady Przedsiębiorców otwarte dla wszystkich – przedsiębiorcy skorzystają ze szkolenia prowadzonego przez ZUS

Najbliższe posiedzenie Rady Przedsiębiorców, działającej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, będzie otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców. W agendzie przewidziano między innymi warsztat prowadzony przez ekspertów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na 10 kwietnia 2019 roku zaplanowano kolejne posiedzenie Rady Przedsiębiorców. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11:30 w Sali pod Kopułą w budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie. To posiedzenie Rady Przedsiębiorców będzie otwarte dla wszystkich właścicieli mikro, małych i średnich firm, którzy wcześniej zarejestrują się na stronie internetowej: https://nowa.rzecznikmsp.gov.pl/index.php/rejestracja-na-rade-przedsiebiorcow/. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z edukacyjnego szkolenia prowadzonego przez ekspertów ZUS na temat kontroli zwolnień lekarskich przez małych i średnich przedsiębiorców. Właściciele firm dowiedzą się więcej o przysługującym im uprawnieniu kontrolowania prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników. Jest to temat istotny z uwagi na wysoki poziom absencji chorobowej pracowników, finansowanej ze środków pracodawców – w 2018 roku ponieśli oni 37,5% kosztów zwolnień lekarskich. Jednocześnie tendencja jest rosnąca, ponieważ pracodawcy sfinansowali wynagrodzenia chorobowe w kwocie o 600 milionów złotych wyższej niż w 2017 roku. W związku z tym przedsiębiorcy powinni być zainteresowani ujawnianiem przypadków nieuzasadnionej absencji, a z warsztatu prowadzonego przez ekspertów ZUS, dowiedzą się jak mogą tego skutecznie dokonać. – Dzięki otwarciu Rady Przedsiębiorców na wszystkich zainteresowanych możemy skuteczniej edukować właścicieli mikro, małych i średnich firm. Temat omawiany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych był już przedmiotem objaśnienia prawnego, wydanego po moim wniosku, a teraz kontynuujemy akcję informacyjną poprzez dalsze pogłębianie wiedzy przedsiębiorców – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Uczestnicy posiedzenia Rady Przedsiębiorców będą mieli okazję zapoznać się również szczegółowo z działaniem i obsługą portalu biznes.gov.pl, o którym opowiedzą przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Z kolei dr Radosław Bulejak z Business Centre Club poruszy temat stosowania zasad Prawa przedsiębiorców przez organy Krajowej Administracji Skarbowej, a Fundacja Firmy Rodzinne przybliży europejski program wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców „Early Warning Europe”.   Szczegółowa tematyka posiedzenia Rady Przedsiębiorców 10 kwietnia 2019 r.:
  1. Praktyka stosowania zasad Prawa przedsiębiorców przez organy Krajowej Administracji Skarbowej – dr Radosław Bulejak, Business Centre Club, Zespół ds. Ordynacji Podatkowej
  2. Prezentacja portalu biznes.gov.pl – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  3. Prezentacja PARP
  4. Europejski program wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców Early Warning Europe – Fundacja Firmy Rodzinne
  5. Warsztat nt. kontroli zwolnień lekarskich przez małych i średnich przedsiębiorców – ZUS

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zaprasza na otwarte posiedzenie Rady Przedsiębiorców

Posiedzenie odbędzie się dnia 10 kwietnia 2019 r. o godz. 11:30 w Sali pod Kopułą w budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

Tematyka posiedzenia:

  • Praktyka stosowania zasad Prawa przedsiębiorców przez organy Krajowej Administracji Skarbowej – dr Radosław Bulejak, Business Centre Club, Zespół ds Ordynacji Podatkowej
  • Prezentacja portalu biznes.gov.pl – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  • Prezentacja PARP
  • Europejski program wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców Early Warning Europe – Fundacja Firmy Rodzinne
  • Warsztat nt. kontroli zwolnień lekarskich przez małych i średnich przedsiębiorców – ZUS

116 organizacji w Radzie Przedsiębiorców!

W Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców jest już 116 organizacji. Wspólnie możemy działać na rzecz małych i średnich przedsiębiorców! Ostatnia zmiana stanowiska Ministerstwa Finansów pokazuje, że im więcej organizacji w Radzie tym większa nasza siła!

Rada Przedsiębiorców zrzesza organizacje pracodawców oraz przedsiębiorców, a także organizacje pozarządowe, społeczne i zawodowe, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców. Zapraszamy wszystkich, którzy spełniają warunki formalne uczestnictwa do zgłaszania się do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Zwyczajne posiedzenie Rady Przedsiębiorców

Zwyczajne Posiedzenie Rady Przedsiębiorców 21.02.2019 r.

Zwyczajne Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców odbyło się 21 lutego w Warszawie. Podczas posiedzenia został poruszony temat ochrony quasi-konsumenckiej mikroprzedsiębiorców, który rozpoczął posiedzenie.

Kolejnym omawianym tego dnia tematem była kwestia nowych regulacji zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów dotyczących wydawania klientowi paragonu zanim dokona płatności. Temat był poruszony pod kątem zagrożeń dla małych i średnich przedsiębiorców, jakie mogą wyniknąć z tych zmian. Prelegenci w tym panelu szczegółowo i wyczerpująco omówili argumenty przeciwko temu pomysłowi. Obecny na posiedzeniu Zastępca Dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów, Jerzy Owczarek zakomunikował, że ministerstwo wycofuje się z pomysłu „paragon przed płatnością”. Wprowadzenie tej regulacji spowodowałoby ogromny chaos i liczne utrudnienia. Bardzo dobrze, że przepis ten zniknie z projektu – powiedział podsumowując tę część Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz.

O legalizacji pobytu i zatrudnianiu cudzoziemców opowiedział Michał Wysłocki – ekspert ds. legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce z Business Centre Club, Piotr Litwiński – Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego i Jakub Bińkowski – Sekretarz Departamentu Prawa i Legislacji, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Członkowie Rady Przedsiębiorców zajęli się także: stażem pracy przedsiębiorców po przejściu do zatrudnienia na umowę o pracę i postulatem skrócenia okresu wypłaty wynagrodzenia chorobowego przez mikroprzedsiębiorców. Obydwa zagadnienia przedstawił Paweł Dryk – radca prawny z Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

W Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców jest już ponad 100 organizacji. Przypominamy, że w skład Rady wchodzą: organizacje pracodawców oraz przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, społeczne i zawodowe, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców.

Więcej w relacji ze Zwyczajnego Posiedzenia Rady Przedsiębiorców.

Play Video

107 organizacji w Radzie Przedsiębiorców!

107-organizacji w Radzie Przedsiębiorców

W Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców jest już 107 organizacji. Wspólnie możemy działać na rzecz małych i średnich przedsiębiorców! Ostatnia zmiana stanowiska Ministerstwa Finansów pokazuje, że im więcej organizacji w Radzie tym większa nasza siła!

Rada Przedsiębiorców zrzesza organizacje pracodawców oraz przedsiębiorców, a także organizacje pozarządowe, społeczne i zawodowe, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców. Zapraszamy wszystkich, którzy spełniają warunki formalne uczestnictwa do zgłaszania się do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Starania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców odniosły sukces!

Play Video

Wyniki konsultacji przeprowadzonych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku wpłynęły na podjęcie tej decyzji przez Ministerstwo Finansów.

Adam Abramowicz – Rzecznik MŚP polecił przeprowadzenie konsultacji wśród organizacji przedsiębiorców i pracodawców zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.  Konsultacje dotyczyły projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, w którym istotny dla przedsiębiorców był § 6 ust. 1 projektu, który wprowadzał obowiązek wystawienia i wydania nabywcy (towaru lub usługi), bez jego żądania, paragonu fiskalnego przed przyjęciem zapłaty należności, bez względu na wybraną przez nabywcę formę płatności.

Wprowadzenie w życie tego przepisu wiązałoby się z problemami i utrudnieniami technicznymi, spowodowaniem barier w prowadzeniu działalności gospodarczej i zwiększeniem kosztów. Takie informacje zostały przekazane nam przez przedsiębiorców – mówi Adam Abramowicz.

Podczas Zwyczajnego Posiedzenia Rady Przedsiębiorców 21 lutego w Warszawie Jerzy Owczarek – Zastępca Dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów podziękował za argumenty zgłoszone z Biura Rzecznika i oznajmił, że przepis
o wystawianiu paragonu przed płatnością zostanie usunięty z ministerialnego projektu.

Ministerstwo Finansów posłuchało głosu przedsiębiorców. Wprowadzenie tej regulacji spowodowałoby ogromny chaos i liczne utrudnienia. Bardzo dobrze, że przepis ten zniknie z projektu – dodaje Adam Abramowicz.