Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

jest organem opiniodawczym i doradczym Rzecznika. Zapewnia stały i bezpośredni kontakt Rzecznika ze środowiskiem przedsiębiorców

Rada zajmuje się:

 • wspieraniem Rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców;
 • monitorowaniem sytuacji przedsiębiorców z sektora MŚP;
 • diagnozowaniem problemów i reagowaniem w przypadkach wymagających interwencji Rzecznika;
 • opiniowaniem oraz opracowywaniem projektów ustaw, które bezpośrednio wpływają na sektor MŚP;

Zespoły robocze Rady:

 • Zespół Roboczy ds. Kształcenia zawodowego
 • Zespół Roboczy ds. Abolicji ZUS
 • Zespół Roboczy ds. Handlu
 • Zespół Roboczy ds. Transportu
 • Zespół Roboczy ds. Odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 • Zespół Roboczy ds. Outsourcingu pracowniczego
 • Zespół Roboczy ds. Recyklingu i gospodarki odpadami
 • Zespół Roboczy ds. Konkurencji
 • Zespół Roboczy ds. Zamówień publicznych
 • Zespół Roboczy ds. Ordynacji podatkowej
 • Zespół Roboczy ds. Telekomunikacji
 • Zespół Roboczy ds. Upadłości i restrukturyzacji
 • Zespół Roboczy ds. Geodezji i Budownictwa
 • Zespół Roboczy ds. Paliw
 • Zespół Roboczy ds. Legalizacji Pobytu i Zatrudniania Cudzoziemców
 • Zespół Roboczy ds. Taxi
 • Zespół Roboczy ds. Rzemiosła
 • Zespół Roboczy ds. Opłat za korzystanie z praw autorskich oraz wynagrodzeń nadawców programów audiowizualnych

Opinie wydawane przez Radę dotyczą:

 • projektów aktów prawnych, dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej na terytorium  RP;
 • wystąpienia z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących działalności gospodarczej;
 • stanu przestrzegania praw przedsiębiorców na terytorium RP, w tym zasady wolności działalności gospodarczej;
 • prowadzonej działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej na terytorium RP, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego.

Bieżące wydarzenia z życia Rady Przedsiębiorców

W skład Rady wchodzą:
organizacje pracodawców oraz przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, społeczne i zawodowe, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców.

Kontakt, e-mail: rada.przedsiebiorcow@rzecznikmsp.gov.pl
lub
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa

Regulamin Rady Przedsiębiorców