Rzecznik MŚP nie ma uprawnień
do podejmowania interwencji
w sprawach między przedsiębiorcami.

Kto może zwrócić się do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców?

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz organizacje przedsiębiorców.

 


 

Podjęcie czynności przez Rzecznika

następuje z urzędu lub na wniosek. Z wnioskiem mogą zwracać się do Rzecznika przedsiębiorcy lub organizacje przedsiębiorców. Po zapoznaniu się z wnioskiem, Rzecznik może:

  • podjąć czynności;
  • wskazać wnioskodawcy przysługujące mu prawa i środki działania;
  • przekazać sprawę według właściwości;
  • odmówić podjęcia czynności, o czym – uzasadniając swoje stanowisko – zawiadamia wnioskodawcę.

 

Rzecznik, podejmując czynności, bada, czy wskutek działania lub zaniechania organu administracji publicznej nie nastąpiło naruszenie praw lub interesów przedsiębiorcy.

 

Jak zgłosić sprawę do Biura Rzecznika?

Przed wysłaniem wniosku rekomendujemy sprawdzenie w krótkiej ankiecie czy Państwa wniosek podlega kompetencjom powierzonym Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  

Rzecznik nie ma uprawnień do działania w sporach pomiędzy przedsiębiorcami.

Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, stroną w Twojej sprawie jest urząd, samorząd bądź instytucja państwowa, napisz na adres e-mail: wnioski@rzecznikmsp.gov.pl lub do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa.